Werkgever leest e-mails werknemer

06-10-2017

Mag mijn baas mijn e-mails lezen?

Het is niet de bedoeling dat de werkgever heimelijk de e-mails van zijn werknemers doorneemt. Dit wordt beschouwd als een inbreuk op de privacy van de werknemer.

 

De werkgever mag dit alleen doen indien een werknemer weet of had kunnen weten dat zijn e-mail gecontroleerd wordt of indien de werknemer een gerechtvaardigd doel heeft om e-mails te controleren.

Van een gerechtvaardigd doel kan sprake zijn indien de werkgever het vermoeden heeft dat een medewerker fraudeert, bedrijfsgeheimen aan de concurrent doorspeelt of zich negatief uitlaat over zijn werkgever. 

Maar ook van de werknemer wordt verwacht dat hij zich gedraagt als goed werknemer. Heeft de werknemer onrechtmatig gehandeld, dan zal een beroep op een inbreuk op zijn privacy hem niet helpen.

Inbreuk op privacy

De werkgever moet wel een sterke aanwijzing hebben dat de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan een onrechtmatige handeling. Heeft hij slechts een vermoeden, dan is dat niet voldoende en riskeert hij dat hij schadevergoeding moet betalen vanwege een inbreuk op de privacy van de werknemer.

Dit bleek uit een uitspraak van de kantonrechter te Amsterdam d.d. 2 mei 2014. Het ging in deze zaak om een werknemer die in de functie van export director werkte voor een groothandel in horloges. In maart 2014 liet de werknemer weten dat hij bij een fabrikant van horloges in dienst wilde gaan treden.

Op verzoek van de werkgever liet de werknemer na dit gesprek zijn laptop en mobiele telefoon achter voor een software-update. In plaats van een software-update is de werkgever de laptop gaan onderzoeken. Toen de werkgever ontdekte dat de werknemer vertrouwelijke informatie had doorgespeeld naar zijn nieuwe werkgever, is hij op staande voet ontslagen.

Ontslag op staande voet

De werknemer betwist niet alleen dat de werkgever een dringende reden heeft voor ontslag op staande voet, maar stelt zich ook op het standpunt dat de werkgever een inbreuk heeft gemaakt op zijn privacy. Hij spant een procedure aan en vordert 10.000 euro aan immateriële schadevergoeding. Ook vordert hij gefixeerde schadevergoeding vanwege het ontbreken van een dringende reden voor het ontslag op staande voet.

De kantonrechter deelt het standpunt dat de werkgever een inbreuk heeft gemaakt op de privacy van de werknemer door zijn privé e-mails en zijn WhatsApp-berichten te lezen. De werkgever heeft onder valse voorwendselen de laptop en de telefoon gekregen van de werknemer. Er was geen aanwijzing dat de werkgever in strijd handelde met het verbod op nevenwerkzaamheden- en het geheimhoudingsbeding in zijn arbeidsovereenkomst.

De werkgever moet 7.500 euro aan immateriële schadevergoeding betalen aan de werknemer. Ten aanzien van de dringende reden voor het ontslag op staande voet oordeelt de kantonrechter dat de informatie weliswaar onrechtmatig is verkregen, maar niet buiten beschouwing hoeft te worden gelaten.

Uit de informatie blijkt dat de werknemer betrokken is geweest bij de verkoop van horloges ten behoeve van zijn nieuwe werkgever en aan deze de naam heeft doorgegeven van de fabriek waar de werkgever zijn horloges laat maken. Deze feiten rechtvaardigen het ontslag op staande voet.

 

Lees ook

Nieuwe wet geeft betere bescherming van klokkenluiders

16-06-2021
Een werkgever mag jou niet benadelen als je als klokkenluider een misstand meldt.

Onlangs is er ingestemd met een wetsvoorstel die het mogelijk maakt om de Europese Richtlijn bescherming klokkenluiders in te voeren. Eind 2021 wordt de huidige Wet Huis voor klokkenluiders aangepast naar de Wet bescherming klokkenluiders.

Lees het hele artikel

Aanbieden scholing wettelijk vastgelegd

15-06-2021

Werkgever is verplicht scholing aan te bieden

 

Lees het hele artikel

Motiveringsplicht concurrentiebeding in tijdelijk contract

14-06-2021

Een tijdelijk contract mag alleen nog een concurrentiebeding bevatten bij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Sinds 1 januari 2015 mag een werkgever alleen nog maar een concurrentiebeding opnemen in een contract voor bepaalde tijd wanneer dit vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen noodzakelijk is. De werkgever moet in het concurrentiebeding zelf motiveren welke bedrijfs- of dienstbelangen in het geding zijn.

Lees het hele artikel

Uitbetaling loon tijdens vakantie

09-05-2021

Dit hoor jij uitbetaald te krijgen tijdens je vakantie

Lees het hele artikel

Werkgever verhuist

18-04-2021

Als je bedrijf verhuist, ben je niet altijd verplicht om mee te gaan!

Lees het hele artikel

Boetebeding

05-03-2021
Mag de werkgever boetes opleggen? Lees het hele artikel

Verkeersboetes verhalen op werkgever

24-07-2017

Verkeersboete, vergoed door de baas?

Lees het hele artikel

Vergoeding overwerk parttimer

24-07-2017

Krijgt een parttime werknemer een vergoeding voor overwerk?

Lees het hele artikel

Geen toestemming voor vakantie

24-07-2017

Onder welke voorwaarden mag je werkgever een verzoek om vakantie weigeren?

Lees het hele artikel

Langdurig zorgverlof

24-07-2017

Voor wie kan een werknemer zorgverlof opnemen?

Lees het hele artikel