Nieuwe wet geeft betere bescherming van klokkenluiders

16-06-2021

Een werkgever mag jou niet benadelen als je als klokkenluider een misstand meldt.

Onlangs is er ingestemd met een wetsvoorstel die het mogelijk maakt om de Europese Richtlijn bescherming klokkenluiders in te voeren. Eind 2021 wordt de huidige Wet Huis voor klokkenluiders aangepast naar de Wet bescherming klokkenluiders.

Doel huidige Wet Huis voor klokkenluiders

Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders in werking getreden. Het doel van deze wet is om de mogelijkheden tot het melden van een misstand te verbeteren en de melder bescherming te bieden tegen eventuele benadeling die hij oploopt als gevolg van het melden. De wet is ingevoerd omdat werknemers voorheen niet snel een misstand aan de kaak stelde omdat zij vreesde voor hun eigen rechtspositie. De Wet Huis voor klokkenluiders bepaalt dat er een huis is met twee afdeling, te weten een adviserende en onderzoekende afdeling. Deze afdelingen zijn strikt gescheiden. De adviserende taak houdt in dat het Huis voor klokkenluiders advies kan geven aan de werknemer over de stappen die hij moet zetten in geval van het vermoeden van een misstand. Ook geeft  het Huis voor klokkenluiders aan of er sprake van een melding in de zin van de wet. Indien het Huis voor klokkenluiders een melding van een misstand van de werknemer in behandeling neemt dan wordt de melding behandeld door de onderzoekende afdeling.

Uitbreiding van de bescherming

De wetswijziging houdt in dat de bescherming van de klokkenluiders wordt uitgebreid als hij een vermoeden van een misstand meldt.

Het betreft de volgende wijzigingen:

  • Wanneer een klokkenluider wordt benadeeld door de werkgever, moet hij in een gerechtelijke procedure aantonen dat hij dit niet heeft gedaan vanwege de melding. Hij moet hiervoor een andere redenen hebben. Voorheen was het aan de melder om zelf aan te tonen dat hij vanwege de melding benadeeld was.
  • De groep die bescherming heeft wordt groter. Naast werknemer en ambtenaren worden nu ook vrijwilligers, stagairs, zzp’ers, (onder) aannemers van werk en aandeelhouders beschermd.
  • Bescherming van meldingen over inbreuk op het recht van de Europese Unie
  • De interne meldprocedures van werkgevers moeten aan strenge eisen voldaan ( Binnen een bepaald termijn een ontvangstbevestiging versturen en informatie over de behandeling van de melding). Daarnaast worden er externe bevoegdheden aanwezen om meldingen te ontvangen en onderzoek te verrichten.
  • Bescherming voor mensen( vertrouwenspersoon, familie of collega’s) die klokkenluiders helpen.

 

 

Dit artikel is getagged met:
Blog

Lees ook

Aanbieden scholing wettelijk vastgelegd

15-06-2021

Werkgever is verplicht scholing aan te bieden

 

Lees het hele artikel

Motiveringsplicht concurrentiebeding in tijdelijk contract

14-06-2021

Een tijdelijk contract mag alleen nog een concurrentiebeding bevatten bij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Sinds 1 januari 2015 mag een werkgever alleen nog maar een concurrentiebeding opnemen in een contract voor bepaalde tijd wanneer dit vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen noodzakelijk is. De werkgever moet in het concurrentiebeding zelf motiveren welke bedrijfs- of dienstbelangen in het geding zijn.

Lees het hele artikel

Uitbetaling loon tijdens vakantie

09-05-2021

Dit hoor jij uitbetaald te krijgen tijdens je vakantie

Lees het hele artikel

Werkgever verhuist

18-04-2021

Als je bedrijf verhuist, ben je niet altijd verplicht om mee te gaan!

Lees het hele artikel

Boetebeding

05-03-2021
Mag de werkgever boetes opleggen? Lees het hele artikel

Werkgever leest e-mails werknemer

06-10-2017

Alleen onder bijzondere omstandigheden mag een werkgever de e-mails van een werknemers lezen. 

Lees het hele artikel

Verkeersboetes verhalen op werkgever

24-07-2017

Verkeersboete, vergoed door de baas?

Lees het hele artikel

Vergoeding overwerk parttimer

24-07-2017

Krijgt een parttime werknemer een vergoeding voor overwerk?

Lees het hele artikel

Geen toestemming voor vakantie

24-07-2017

Onder welke voorwaarden mag je werkgever een verzoek om vakantie weigeren?

Lees het hele artikel

Langdurig zorgverlof

24-07-2017

Voor wie kan een werknemer zorgverlof opnemen?

Lees het hele artikel