Vergoeding overwerk parttimer

24-07-2017

Er is geen wettelijke regeling voor vergoeding van overwerk. Meestal wordt pas overwerkvergoeding betaald als er meer dan 38 uur per week wordt gewerkt.

Of overwerk wordt vergoed, hangt af van hetgeen is geregeld in de cao of van de individuele afspraak tussen werkgever en werknemer. In de meeste cao's is bepaald dat overwerktoeslag slechts wordt uitgekeerd als er meer dan 38 uur per week wordt gewerkt. Volgens het Hof van Justitie is dit geen discriminerende bepaling en deeltijdwerkers kunnen deze bepaling niet aanvechten. Het Hof van Justitie heeft het laatste woord.

Deeltijdwerkers kunnen hooguit bij de aanvang van het dienstverband bedingen dat elk extra gewerkt uur wordt vergoed (mits er geen cao van toepassing is die al een overwerkregeling bevat). De werknemer kan de werkgever hier echter niet toe verplichten.

Voorbeeld: Bankmedewerkster

Een werkneemster bij een bank heeft een arbeidscontract voor zestien uur per week. Zij werkt normaal gesproken vier ochtenden per week. Het komt vaak voor dat het zo druk is op haar werk dat zij een paar uur langer werkt. Zij vraagt aan haar werkgever vergoeding van de overwerkuren. De werkgever is echter niet van plan de overwerkuren aan haar uit te betalen. Hij verwijst naar de cao. Hierin is bepaald dat overwerktoeslag alleen wordt uitbetaald als de werknemer meer dan 38 uur per week werkt.
De werkneemster legt de zaak voor bij de Commissie Gelijke Behandeling (tegenwoordig College voor de rechten van de mens). Zij meent dat sprake is van schending van het beginsel van gelijke beloning van mannen en vrouwen omdat met name vrouwen in deeltijd werken. De werkgever voert daarentegen aan dat er een rechtvaardigingsgrond voor deze cao-bepaling aanwezig is. De overwerktoeslag is een compensatie van de extra belasting die overwerk geeft voor werknemers die fulltime werken. Deze belasting geldt niet voor parttime werknemers.
Het college wijst deze rechtvaardigingsgrond van de werkgever van de hand. Parttime werknemers kunnen immers ook nog een andere baan of studie hebben. In dergelijke gevallen zal overwerk eveneens een extra belasting met zich meebrengen die gecompenseerd moet worden.


Hoewel de werkneemster in het gelijk gesteld is door het college betekent dit nog niet dat de werkgever voortaan de overwerktoeslag moet betalen. Een uitspraak van het college is niet bindend. Het is wel handig een uitspraak van de Commissie te vragen met het oog op het voeren van een procedure bij de rechter. Deze zal bij zijn beslissing rekening houden met de uitspraak van het college.


In bovenstaand geval zou een procedure bij de rechter geen zin hebben, omdat er al een uitspraak is gedaan door het Hof van Justitie.

 

Lees ook

Nieuwe wet geeft betere bescherming van klokkenluiders

16-06-2021
Een werkgever mag jou niet benadelen als je als klokkenluider een misstand meldt.

Onlangs is er ingestemd met een wetsvoorstel die het mogelijk maakt om de Europese Richtlijn bescherming klokkenluiders in te voeren. Eind 2021 wordt de huidige Wet Huis voor klokkenluiders aangepast naar de Wet bescherming klokkenluiders.

Lees het hele artikel

Aanbieden scholing wettelijk vastgelegd

15-06-2021

Werkgever is verplicht scholing aan te bieden

 

Lees het hele artikel

Motiveringsplicht concurrentiebeding in tijdelijk contract

14-06-2021

Een tijdelijk contract mag alleen nog een concurrentiebeding bevatten bij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Sinds 1 januari 2015 mag een werkgever alleen nog maar een concurrentiebeding opnemen in een contract voor bepaalde tijd wanneer dit vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen noodzakelijk is. De werkgever moet in het concurrentiebeding zelf motiveren welke bedrijfs- of dienstbelangen in het geding zijn.

Lees het hele artikel

Uitbetaling loon tijdens vakantie

09-05-2021

Dit hoor jij uitbetaald te krijgen tijdens je vakantie

Lees het hele artikel

Werkgever verhuist

18-04-2021

Als je bedrijf verhuist, ben je niet altijd verplicht om mee te gaan!

Lees het hele artikel

Boetebeding

05-03-2021
Mag de werkgever boetes opleggen? Lees het hele artikel

Werkgever leest e-mails werknemer

06-10-2017

Alleen onder bijzondere omstandigheden mag een werkgever de e-mails van een werknemers lezen. 

Lees het hele artikel

Verkeersboetes verhalen op werkgever

24-07-2017

Verkeersboete, vergoed door de baas?

Lees het hele artikel

Geen toestemming voor vakantie

24-07-2017

Onder welke voorwaarden mag je werkgever een verzoek om vakantie weigeren?

Lees het hele artikel

Langdurig zorgverlof

24-07-2017

Voor wie kan een werknemer zorgverlof opnemen?

Lees het hele artikel