Transitievergoeding

05-10-2017

De kantonrechtersformule maakt per 1 juli 2015 plaats voor de transitievergoeding. Diana Simons legt uit en geeft een rekenvoorbeeld.

Met ingang van 1 juli 2015 krijgen alle werknemers, zowel met een tijdelijk als een vast dienstverband, bij ontslag na een dienstverband van ten minste twee jaar recht op een transitievergoeding die maximaal 75.000 euro bedraagt en verschuldigd is indien het dienstverband tenminste 24 maanden heeft geduurd. Hiervan kan worden afgeweken indien de werknemer een jaarsalaris heeft dat hoger ligt dan 75.000 euro. Het maximum bedraagt in dat geval het jaarsalaris.

Omvang van de transitievergoeding

De transitievergoeding bestaat uit kosten die gemaakt zijn in het kader van versterking van de bredere inzetbaarheid van de werknemer, of kosten die in verband staan met het einde van de arbeidsovereenkomst. Indien ervoor wordt gekozen om werknemers bepaalde inzetbaarheids- en/of transitietrajecten te laten volgen, bijvoorbeeld omscholing of een outplacementtraject, moet voorafgaand met de werknemer vast worden gesteld welke kosten er op de transitievergoeding in mindering zullen worden gebracht en welke niet. Vanaf 1 januari 2017 is de maximale transitievergoeding €79.000,-. 

Kantonrechtersformule maakt plaats voor transitievergoeding: uitleg en rekenvoorbeeld

De werkgever moet de transitievergoeding altijd betalen aan de werknemer, tenzij de werknemer jonger is dan achttien jaar, de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, of indien de arbeidsovereenkomst door ernstig verwijtbaar handelen is opgezegd.

Berekening transitievergoeding

De transitievergoeding wordt berekend op basis van het aantal dienstjaren van de werknemer. Het deel van de vergoeding dat wordt besteed aan de daadwerkelijke transitie is vrij van loonbelasting.

De eerste tien dienstjaren leveren een zesde deel van het maandsalaris, inhoudende het bruto maandsalaris en de daarbij behorende toeslagen, per halfjaar. Bij een tienjarig dienstverband wordt één jaar van de transitievergoeding dus berekend door deze tien jaar te vermenigvuldigen met één derde van het maandsalaris.

Vanaf het elfde dienstjaar ontvangt de werknemer, per ieder daaropvolgend halfjaar, een vierde deel van het maandsalaris, hetgeen neerkomt op een half maandsalaris per dienstjaar.

Ter verduidelijking een voorbeeldberekening:

Werknemer A is 48 jaar oud en veertien jaar in dienst bij zijn werkgever. Maandelijks ontvangt hij een brutosalaris van 3.240 euro.
Voor zijn eerste tien dienstjaren ontvangt hij: 1/3 x 3.240 x 10 jaar = 10.799,99 euro.
Voor de overige vier dienstjaren ontvangt hij: 1/2  x 3.240 x 4 jaar = 6.480 euro.
Totale transitievergoeding = 17.279,99 euro.

Kantonrechtersformule maakt plaats voor transitievergoeding per 1 juli 2015

Voor werknemers die tenminste 50 jaar oud zijn, geldt dat de transitiefactor, voor de jaren die zij na hun vijftigste jaar in dienst zijn gebleven, één maandsalaris per dienstjaar bedraagt. Deze regeling geldt tot 1 januari 2012.
Onder bepaalde voorwaarden zijn werkgevers met 25 of minder werknemers tijdelijk uitgezonderd van deze regeling.

Hoogte loon bij transitievergoeding

Voor de berekening van de hoogte van de transitievergoeding wordt uitgegaan van het basisloon, de onafhankelijke looncomponenten (vakantietoeslag en vaste eindejaarsuitkering), vaste en variabele looncomponenten. Bij vaste looncomponenten kan gedacht worden aan overwerkvergoeding en ploegentoeslag. Variabele looncomponenten kunnen bestaan uit winstuitkering, bonus en een variabele eindejaarsuitkering. Er wordt dan uitgegaan van de bonus over de afgelopen 36 maanden, gedeeld door 36. 

Tijdstip betaling transitievergoeding

De transitievergoeding moet de werkgever betalen na het einde van het dienstverband, maar pas een maand na het einde van het dienstverband is de werkgever wettelijke rente verschuldigd als hij niet betaald.

Transitievergoeding vervalt na drie maanden einde dienstverband

Een werknemer moet binnen drie maanden na het einde van het dienstverband aanspraak maken op de transitievergoeding bij de werkgever. Indien de werkgever weigert te betalen dan zal hij binnen drie maanden na het einde van het dienstverband een verzoekschrift moeten indien bij de rechtbank, sector kanton. Is het verzoekschrift te laat ingediend dan vervalt de aanspraak op de transitievergoeding. De werknemer kan het verzoekschrift indienen bij de rechtbank waar de werkgever is gevestigd of waar het werk gewoonlijk wordt verricht.

Lees ook

WW rechten en plichten

09-10-2017

Wat zijn je rechten en plichten bij het aanvragen van een uitkering? Zorg er in ieder geval voor dat je niet verwijtbaar werkloos wordt. 

Lees het hele artikel

Opnemen vakantie bij WW

09-10-2017

Mag met behoud van WW-uitkering vakantiedagen opnemen? 

Lees het hele artikel

Welke periode telt mee bij WW-uitkering?

09-10-2017

Hoe lang heeft een werknemer recht op een WW-uitkering?

Lees het hele artikel

Lager loon en WW

09-10-2017

Verrekening van inkomen in plaats van uren met WW-uitkering

Lees het hele artikel

WW passend arbeid

09-10-2017

Met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is het begrip passende arbeid aangescherpt. Advocaat Diana Simons legt uit.

Lees het hele artikel

Drankmisbruik leidt niet altijd tot ontslag

01-08-2017

Ontslag op staande voet een te vergaande maatregel bij drankmisbruik

Lees het hele artikel

Gebonden aan concurrentiebeding bij faillissement?

03-07-2017

Je werkgever is failliet. Kan de curator je zomaar houden aan je concurrentiebeding?

Lees het hele artikel

Aanvechten concurrentiebeding

03-07-2017

Heeft het zin om je concurrentiebeding aan te vechten? Als je van baan wilt wisselen, kan je last krijgen van het concurrentiebeding. Het aanvechten ervan biedt in veel gevallen uitkomst.

Lees het hele artikel

Aanzegplicht bij tijdelijk contract

03-07-2017

Schriftelijke aanzegplicht bij tijdelijke contract verplicht voor werkgever

Lees het hele artikel

Fictieve opzegtermijn

05-04-2017

Bij de aanvraag van een WW-uitkering houdt het UWV rekening met de opzegtermijn die geldt voor de werkgever (de fictieve opzegtermijn).

Lees het hele artikel