Transitievergoeding

18-06-2021

Sinds 1 juli 2015 hebben alle werknemers, zowel met een tijdelijk als een vast dienstverband, bij ontslag recht op een transitievergoeding die maximaal €84.000,- bedraagt. Hiervan kan worden afgeweken indien de werknemer een jaarsalaris heeft dat hoger ligt dan €84.000,-. Het maximum bedraagt in dat geval het jaarsalaris.

Omvang van de transitievergoeding

De transitievergoeding bestaat uit kosten die gemaakt zijn in het kader van versterking van de bredere inzetbaarheid van de werknemer, of kosten die in verband staan met het einde van de arbeidsovereenkomst. Indien ervoor wordt gekozen om werknemers bepaalde inzetbaarheids- en/of transitietrajecten te laten volgen, bijvoorbeeld omscholing of een outplacementtraject, moet met de werknemer  worden gesteld welke kosten er op de transitievergoeding in mindering zullen worden gebracht en welke niet. De maximale transitievergoeding is in 2021 € 84.000,-.

De werkgever moet de transitievergoeding altijd betalen aan de werknemer, tenzij de werknemer jonger is dan achttien jaar, de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, of indien de arbeidsovereenkomst door ernstig verwijtbaar handelen is opgezegd.

Berekening transitievergoeding na 1 januari 2020

Sinds 1 januari 2021 wordt op een andere manier de transitievergoeding berekend. De transitievergoeding wordt berekend op basis van het aantal dienstjaren van de werknemer en staat gelijk aan een derde deel van het loon per maand per gewerkt jaar. En een evenredig deel voor een arbeidsovereenkomst korter dan een jaar. Om de transitievergoeding te berekenen moet dus de maandloon en dienstjaren van werknemer bekend zijn.

Ter verduidelijking een voorbeeldberekening:

Voorbeeld 1:

Werknemer A is 48 jaar oud en is veertien jaar in dienst bij zijn werkgever. Maandelijks ontvangt hij een brutosalaris van € 3.240,- inclusief vakantietoeslag.

14 jaar  x ( 1/3 x 3.240) = €15.120,-

Werknemer krijgt een totale transitievergoeding van €15.120,-

Hoogte loon bij transitievergoeding

Voor de berekening van de hoogte van de transitievergoeding wordt uitgegaan van het basisloon, de onafhankelijke looncomponenten (vakantietoeslag en vaste eindejaarsuitkering), vaste en variabele looncomponenten. Bij vaste looncomponenten kan gedacht worden aan overwerkvergoeding en ploegentoeslag.

Variabele looncomponenten kunnen bestaan uit winstuitkering, bonus en een variabele eindejaarsuitkering. Er wordt dan uitgegaan van de bonus over de afgelopen 36 maanden, gedeeld door 36.

Tijdstip betaling transitievergoeding

De transitievergoeding moet de werkgever betalen na het einde van het dienstverband, maar pas een maand na het einde van het dienstverband is de werkgever wettelijke rente verschuldigd als hij niet betaald.

Transitievergoeding vervalt na drie maanden einde dienstverband

Een werknemer moet binnen drie maanden na het einde van het dienstverband aanspraak maken op de transitievergoeding bij de werkgever. Indien de werkgever weigert te betalen, dan zal hij binnen drie maanden na het einde van het dienstverband een verzoekschrift moeten indien bij de rechtbank, sector kanton. Is het verzoekschrift te laat ingediend dan vervalt de aanspraak op de transitievergoeding. De werknemer kan het verzoekschrift indienen bij de rechtbank waar de werkgever is gevestigd of waar het werk gewoonlijk wordt verricht.

Lees ook

Welke periode telt mee bij WW-uitkering?

16-06-2021

Hoe lang heeft een werknemer recht op een WW-uitkering?

Lees het hele artikel

Combinatie van ontslaggronden mogelijk

11-06-2021

Sinds de invoerng van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) op 1 junuari 2020 hoeft de werkgever zich niet te beperken tot één ontslaggrond.

Lees het hele artikel

Lager loon en WW

08-06-2021

Verrekening van inkomen in plaats van uren met WW-uitkering

Lees het hele artikel

Aanvechten concurrentiebeding

01-06-2021

Heeft het zin om je concurrentiebeding aan te vechten? Als je van baan wilt wisselen, kan je last krijgen van het concurrentiebeding. Het aanvechten ervan biedt in veel gevallen uitkomst.

Lees het hele artikel

Opnemen vakantie bij WW

30-05-2021

Mag met behoud van WW-uitkering vakantiedagen opnemen? 

Lees het hele artikel

WW rechten en plichten

09-10-2017

Wat zijn je rechten en plichten bij het aanvragen van een uitkering? Zorg er in ieder geval voor dat je niet verwijtbaar werkloos wordt. 

Lees het hele artikel

WW passend arbeid

09-10-2017

Met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is het begrip passende arbeid aangescherpt. Advocaat Diana Simons legt uit.

Lees het hele artikel

Drankmisbruik leidt niet altijd tot ontslag

01-08-2017

Ontslag op staande voet een te vergaande maatregel bij drankmisbruik

Lees het hele artikel

Gebonden aan concurrentiebeding bij faillissement?

03-07-2017

Je werkgever is failliet. Kan de curator je zomaar houden aan je concurrentiebeding?

Lees het hele artikel

Aanzegplicht bij tijdelijk contract

03-07-2017

Schriftelijke aanzegplicht bij tijdelijke contract verplicht voor werkgever

Lees het hele artikel