Welke periode telt mee bij WW-uitkering?

16-06-2021

Of een werknemer in aanmerking komt voor een WW- uitkering, hangt af van een aantal vereisten. Zo geldt er een wekeneis en een jareneis. Een werknemer voldoet aan de wekeneis indien hij van de 36 weken onmiddellijk voorafgaand aan de werkeloosheid, minstens 26 weken heeft gewerkt.

Daarbij is van belang om op te merken dat hij niet fulltime hoeft te werken in deze 26 weken: voldoende is als er slechts één dag per week werkzaamheden zijn verricht. Voldoet een werknemer aan de wekeneis, dan heeft hij recht op een basis WW-uitkering van drie maanden.

De werknemer die daarnaast ook voldoet aan de jareneis, heeft recht op een langere WW-uitkering. De jareneis houdt in dat in ten minste vier van de vijf kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van de werkeloosheid, de werknemer 52 of meer dagen per jaar loon moet hebben ontvangen.

Duur WW-uitkering

De duur van de WW-uitkering hangt af van het totale arbeidsverleden (feitelijk en fictief) van de werknemer. Het feitelijke arbeidsverleden zijn de jaren waarin de werknemer heeft gewerkt, vanaf 1999 tot het jaar waarin de werknemer werkloos is geworden. Een jaar telt mee als de werknemer in het betreffende jaar 208 of meer uren sv-loon heeft ontvangen. Het fictieve arbeidsverleden is de periode dat de werknemer 18 werd tot en met 1997.

Opnemen onbetaald verlof

Sommige perioden tellen niet mee voor de berekening van de weken- en jareneis. De situatie kan zich voordoen dat een werknemer bijvoorbeeld een bepaalde periode onbetaald verlof opneemt. Als de werknemer na afloop hiervan terugkeert en werkloos wordt, zal hij waarschijnlijk van de 36 weken voorafgaand aan zijn werkloosheid geen 26 weken hebben gewerkt.

Strikt genomen zal deze werknemer geen recht hebben op een WW-uitkering. Om die reden wordt bij de wekeneis een periode van onbetaald verlof buiten beschouwing gelaten, mits deze niet langer dan 78 weken heeft geduurd. Deze periode wordt dus als het ware overgeslagen en er wordt gekeken naar de 36 weken voorafgaand aan het onbetaald verlof.

Bij de jareneis worden perioden van onbetaald verlof gelijkgesteld aan loondagen, mits het onbetaald verlof niet langer heeft geduurd dan 18 maanden. Zo heeft de periode van onbetaald verlof geen negatieve invloed op de WW-uitkering

Hoogte WW-uitkering

De hoogte van de WW-uitkering bedraagt de eerste  2 maanden 75% van het inkomen en vanaf de derde maand 70% van het inkomen (maximum dagloon). Voor de berekening van de hoogte van de WW-uitkering wordt gebruik gemaakt van de volgende formule. 0.75 (0) x (A-B x  C/D) – E. A staat voor het bruto maandloon dat een werknemer heeft verdiend een jaar voordat hij werkloos werd. Eerst zal het dagloon worden vastgesteld. Dit wordt berekening

Bij het berekenen van het loon geldt het maximum dagloon. Heeft een werknemer een hoger dagloon dan het maximum dagloon dan wordt bij de berekening van de hoogte van de WW-uitkering uitgegaan van het maximum dagloon van een vast gemiddelde van 21.75 gedeeld door het bruto loon (bij een volle werkweek). Als het dagloon hoger is dan het maximum dagloon dan wordt bij de berekening van de hoogte van de WW-uitkering uitgegaan van het maximum dagloon. In januari 2021 bedraagt het maximum dagloon € 223,40.  De B staat voor het salaris in een bepaalde maand en speelt alleen een rol als de werknemer nog een ander inkomen heeft. De breuk C/D is alleen van belang als een werknemer meer verdient dan het maximum dagloon.

Lees ook

Transitievergoeding

18-06-2021

Hoe bereken je de transitievergoeding?

Lees het hele artikel

Combinatie van ontslaggronden mogelijk

11-06-2021

Sinds de invoerng van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) op 1 junuari 2020 hoeft de werkgever zich niet te beperken tot één ontslaggrond.

Lees het hele artikel

Lager loon en WW

08-06-2021

Verrekening van inkomen in plaats van uren met WW-uitkering

Lees het hele artikel

Aanvechten concurrentiebeding

01-06-2021

Heeft het zin om je concurrentiebeding aan te vechten? Als je van baan wilt wisselen, kan je last krijgen van het concurrentiebeding. Het aanvechten ervan biedt in veel gevallen uitkomst.

Lees het hele artikel

Opnemen vakantie bij WW

30-05-2021

Mag met behoud van WW-uitkering vakantiedagen opnemen? 

Lees het hele artikel

WW rechten en plichten

09-10-2017

Wat zijn je rechten en plichten bij het aanvragen van een uitkering? Zorg er in ieder geval voor dat je niet verwijtbaar werkloos wordt. 

Lees het hele artikel

WW passend arbeid

09-10-2017

Met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is het begrip passende arbeid aangescherpt. Advocaat Diana Simons legt uit.

Lees het hele artikel

Drankmisbruik leidt niet altijd tot ontslag

01-08-2017

Ontslag op staande voet een te vergaande maatregel bij drankmisbruik

Lees het hele artikel

Gebonden aan concurrentiebeding bij faillissement?

03-07-2017

Je werkgever is failliet. Kan de curator je zomaar houden aan je concurrentiebeding?

Lees het hele artikel

Aanzegplicht bij tijdelijk contract

03-07-2017

Schriftelijke aanzegplicht bij tijdelijke contract verplicht voor werkgever

Lees het hele artikel