WW rechten en plichten

09-10-2017

WW-uitkering: wat zijn je rechten en plichten?
 

Werknemer verwijtbaar werkloos door ontslag

Indien de werknemer voldoet aan de voorwaarden die gelden voor het recht op een WW-uitkering dan zal het UWV voorts beoordelen of de werknemer verwijtbaar werkloos is geworden. Met ingang van 1 oktober 2006 is de verwijtbaarheidstoets versoepelt om een einde te maken aan alle pro forma ontslagprocedures bij de kantonrechter.

De werknemer is verwijtbaar werkloos indien hij:
1. door de werkgever vanwege een dringende reden op staande voet is ontslagen;
2. indien de arbeidsovereenkomst is beƫindigd door of op verzoek van de werknemer zonder dat aan de voortzetting ervan zodanige bezwaren waren verbonden dat deze voortzetting redelijkerwijs niet van hem kon worden gevergd.

De werknemer moet zich realiseren dat het UWV kritisch kijkt naar de redenen voor ontslag. Als de werkgever in overleg met de werknemer een ontslagregeling wil treffen dan doet de werknemer er goed aan om juridisch advies in te winnen over de ontslagregeling zodat de werknemer geen risico loopt dat de uitkering wordt afgewezen omdat de werknemer verwijtbaar werkloos is. 

Ontslag op grond van bedrijfseconomische omstandigheden

Vraagt de werkgever een ontslagvergunning aan bij het UWV op grond van bedrijfseconomische omstandigheden en is in overleg met de vakbonden een sociaal plan opgesteld dan loopt de werknemer geen risico als hij geen verweer voert tegen de ontslagaanvraag. 

Werknemer is of blijft verwijtbaar werkloos

Een werknemer is of blijft verwijtbaar werkloos omdat hij:
1. in onvoldoende mate tracht passende arbeid te verkrijgen;
2. nalaat aangeboden passende arbeid te aanvaarden of door eigen toedoen geen passende arbeid verkrijgt;
3. door eigen toedoen geen passende arbeid behoudt; of
4. in verband met door hem te verrichten arbeid eisen stelt die het aanvaarden of verkrijgen van passende arbeid belemmeren.

Onder passende arbeid wordt verstaan alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd.

Sanctie UWV

Als de werknemer naar de mening van het UWV verwijtbaar werkloos is geworden dan zal het UWV een sanctie opleggen. De sanctie loopt uiteen van geheel weigeren tot tijdelijk weigeren van een WW-uitkering of het opleggen van een strafkorting.
Als de werknemer naar de mening van het UWV verwijtbaar werkloos is dan heeft dat meestal tot gevolg dat de werknemer Ć¼berhaupt geen WW-uitkering krijgt.

Bezwaar beslissing UWV

Indien het UWV geen WW-uitkering toekent dan heeft de werknemer de mogelijkheid binnen zes weken na dagtekening van het besluit van het UWV een bezwaarschrift in te dienen bij het UWV. Als het bezwaar ongegrond wordt verklaard dan kan de werknemer beroep instellen bij de Rechtbank.