Aanvechten concurrentiebeding

01-06-2021

Heeft het zin om je concurrentiebeding aan te vechten?

Als je van baan wilt wisselen, kan je last krijgen van het concurrentiebeding. Het aanvechten ervan biedt in veel gevallen uitkomst.

Werknemers kunnen veel hinder van hun concurrentiebeding ondervinden als zij van baan willen wisselen. Duidelijkheid omtrent de geldigheid en reikwijdte van het concurrentiebeding is voor de werknemer dan ook van groot belang.

Duur concurrentiebeding

In de wettelijke bepaling over het concurrentiebeding is vastgelegd dat een concurrentiebeding geldig is, wanneer de werkgever het beding schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werknemer. Over de duur van het concurrentiebeding is wettelijk niets geregeld.

Inmiddels is in de rechtspraak aangenomen dat een concurrentiebeding niet langer mag duren dan een jaar na het einde van het dienstverband. Mocht een werkgever een duur hebben opgenomen van twee jaar, dan is het zinvol om een procedure zoals hieronder omschreven te voeren. De werknemer heeft verschillende mogelijkheden om de geldigheid van het concurrentiebeding aan te vechten.

Bodemprocedure

Oriënteert de werknemer zich tijdens het dienstverband op een andere baan die het gevaar met zich meebrengt dat de nieuwe werkzaamheden onder het concurrentiebeding vallen, dan kan hij overwegen tijdens het dienstverband een procedure aan te spannen bij de kantonrechter.

In deze procedure vordert hij een verklaring voor recht dat het concurrentiebeding ongeldig is en, voor het geval het concurrentiebeding wel geldig wordt geacht, tot hoever het strekt. Wijst de kantonrechter de vordering toe, dan weet de werknemer dat hij zonder problemen de nieuwe baan kan aanvaarden.

Spoedprocedure

Vaak wordt pas geprocedeerd over het concurrentiebeding, nadat het de werknemer duidelijk is geworden dat zijn ex-werkgever niet van plan is dit op te heffen. In zo'n situatie moet de werknemer zo snel mogelijk weten of hij onder het concurrentiebeding kan uitkomen. Een bodemprocedure leent zich hier niet voor, omdat dit veel tijd in beslag neemt.

De werknemer kan wel een kort geding aanspannen bij de rechtbank of een voorlopige voorziening vragen aan de kantonrechter. In deze procedure vraagt hij om schorsing van het concurrentiebeding. Het voordeel van deze procedure is dat de werknemer op korte termijn een uitspraak heeft. Het nadeel ervan is dat de werknemer alleen om schorsing kan verzoeken. Hij kan niet vorderen dat het concurrentiebeding buiten werking wordt gesteld. Het oordeel van de rechter in deze procedures is slechts een voorlopig oordeel.

Besluit de rechter het concurrentiebeding te schorsen, dan zal in een bodemprocedure uitgemaakt moeten worden of het concurrentiebeding definitief buiten werking wordt gesteld. Meestal komt het niet zover en accepteren werkgever en werknemer het voorlopig oordeel van de rechter als eindoordeel.

Vergoeding

De werknemer kan zowel in de bodemprocedure als in de spoedprocedure een vergoeding naar billijkheid vragen, voor de periode dat het concurrentiebeding werkt. Bij zo'n verzoek zal de rechter onderzoeken of het beding de werknemer in belangrijke mate belemmert om anders dan in dienst van de werkgever werkzaam te zijn.

Argumenten voor schorsing

Een van de belangrijkste argumenten die de werknemer in een kort geding kan aanvoeren, is dat het bedrijf waar hij wil gaan werken niet kan worden beschouwd als een concurrent van zijn werkgever. Kan de werknemer dat aannemelijk maken, dan maakt hij een goede kans dat de rechter het concurrentie en/of relatiebeding schorst. Dit kwam aan de orde in een kort geding dat een werknemer had aangespannen tegen zijn (ex-)werkgever, een ICT-bedrijf. De werknemer had een concurrentie- en relatiebeding in zijn arbeidsovereenkomst.

Hij had per 31 oktober 2014 de arbeidsovereenkomst opgezegd omdat hij bij een ander bedrijf (ook een ICT-bedrijf) wilde werken. Zijn werkgever was het niet eens met deze overstap omdat het andere bedrijf een concurrent zou zijn. De werkgever wees de werknemer op het concurrentie- en relatiebeding. De werknemer betwist echter dat het bedrijf een directe concurrent is in de zin van de bedingen en spant een kort geding aan.

Hij voert aan dat het bedrijf van zijn huidige werkgever en nieuwe werkgever weliswaar allebei ICT-bedrijven zijn, maar dat de verschillen tussen beide bedrijven aanzienlijk zijn. Het ene bedrijf is een grote onderneming die in Europa actief is en zich richt op een heel ander marktsegment dan het andere bedrijf. Dit bedrijf bestaat nog niet zo lang en heeft elf werknemers in dienst. Het grote bedrijf schrijft zich in op gemiddeld negentig aanbestedingen per jaar, terwijl het kleine bedrijf zich inschrijft op tien aanbestedingen. Ook staat vast dat de bedrijven zich niet inschrijven bij dezelfde aanbestedingen. De kantonrechter oordeelt dat de werkzaamheden van beide bedrijven onderling zo verschillen, dat het nieuwe bedrijf waar de werknemer wil gaan werken, niet als concurrent beschouwd kan worden.

De werkgever gaat in hoger beroep, maar ook in hoger beroep komt het gerechtshof op 7 april 2015 tot hetzelfde oordeel. Zowel het concurrentiebeding als het relatiebeding wordt geschorst.

Een ander argument voor schorsing

Als argument kan de werknemer ook in een kort geding aanvoeren dat diens grondwettelijke recht op vrije arbeidskeuze benadeeld wordt als het concurrentiebeding gehandhaafd moet worden. Dit kwam aan de orde in een kort geding dat een werkgever had aangespannen tegen zijn (ex-)werknemer. De werknemer had een concurrentiebeding in zijn arbeidsovereenkomst.

Werknemer was na een succesvolle stage voor onbepaalde tijd op 1 mei 2018 in dienst getreden bij werkgever in de functie Software Engineer. Drie maanden later heeft de werknemer aan de werkgever laten weten dat hij bij een ander bedrijf (ook een ICT-bedrijf) wilde werken. De werkgever was niet blij met dit bericht en wees de werknemer op het overeengekomen concurrentiebeding. De werkgever liet de werknemer weten dat hij nakoming van het concurrentiebeding zal vorderen indien de werknemer toch gaat werken voor het andere bedrijf. De werknemer heeft dit dreigement naast zich neergelegd en op 31 augustus heeft werknemer zijn arbeidsovereenkomst opgezegd en is op 1 november 2018 in dienst getreden bij het ander bedrijf. Hierop heeft de werkgever een kort geding aangespannen. Tijdens de zitting heeft de werknemer aangevoerd dat het bedrijf van zijn voormalige werkgever en nieuwe werkgever weliswaar allebei ICT-bedrijven zijn, maar dat hij in zijn huidige functie geen concurrerende activiteiten verricht en geen schade toebrengt aan zijn            (ex-)werkgever. Als het concurrentiebeding gehandhaafd zou worden werknemer feitelijk niet meer binnen de IT-branche werkzaamheden zou kunnen verrichten terwijl hij voor de IT-markt opgeleid is. Daarnaast voert werknemer aan dat het beding in strijd is met het recht van vrije arbeidskeuze.

De kantonrechter oordeelt dat bedrijven wel degelijk beschouwd kunnen worden als concurrenten. Beide bedrijven verzorgen software oplossingen van klanten (waarvan sommige klanten dezelfde zijn) door het ter beschikking stellen van IT-professionals. In beginsel levert dit een overtreding van het concurrentiebeding op. Alleen dient de belangen van werkgever en werknemer te worden afgewogen. In dit geval is de rechtbank van mening dat werkgever niet in haar bedrijfsdebiet wordt aangetast. Werknemer heeft door de korte duur van de arbeidsovereenkomst nauwelijks een interne trainingen gevolgd. Daarbij is hij niet aan klanten ter beschikking gesteld en kent geen bedrijfsgeheimen. De kantonrechter schorst het concurrentiebeding.

ECLI:NL:RBMNE:2019:416, Rechtbank Midden-Nederland.

 

Lees ook

Transitievergoeding

18-06-2021

Hoe bereken je de transitievergoeding?

Lees het hele artikel

Welke periode telt mee bij WW-uitkering?

16-06-2021

Hoe lang heeft een werknemer recht op een WW-uitkering?

Lees het hele artikel

Combinatie van ontslaggronden mogelijk

11-06-2021

Sinds de invoerng van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) op 1 junuari 2020 hoeft de werkgever zich niet te beperken tot één ontslaggrond.

Lees het hele artikel

Lager loon en WW

08-06-2021

Verrekening van inkomen in plaats van uren met WW-uitkering

Lees het hele artikel

Opnemen vakantie bij WW

30-05-2021

Mag met behoud van WW-uitkering vakantiedagen opnemen? 

Lees het hele artikel

WW rechten en plichten

09-10-2017

Wat zijn je rechten en plichten bij het aanvragen van een uitkering? Zorg er in ieder geval voor dat je niet verwijtbaar werkloos wordt. 

Lees het hele artikel

WW passend arbeid

09-10-2017

Met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is het begrip passende arbeid aangescherpt. Advocaat Diana Simons legt uit.

Lees het hele artikel

Drankmisbruik leidt niet altijd tot ontslag

01-08-2017

Ontslag op staande voet een te vergaande maatregel bij drankmisbruik

Lees het hele artikel

Gebonden aan concurrentiebeding bij faillissement?

03-07-2017

Je werkgever is failliet. Kan de curator je zomaar houden aan je concurrentiebeding?

Lees het hele artikel

Aanzegplicht bij tijdelijk contract

03-07-2017

Schriftelijke aanzegplicht bij tijdelijke contract verplicht voor werkgever

Lees het hele artikel