Aanzegplicht bij tijdelijk contract

03-07-2017

In art. 7:668 BW wordt een aanzegplicht geïntroduceerd: de werkgever dient de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer schriftelijk te informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst en over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst eventueel kan worden voortgezet. De aanzegging dient uiterlijk één maand voor afloop van de arbeidsovereenkomst plaats te vinden.

Deze verplichting geldt ook bij de opvolgende arbeidsovereenkomsten. Voor contracten van minder dan zes maanden geldt de aanzegplicht niet, net zomin als voor een arbeidsovereenkomst die eindigt op een tijdstip dat niet op een kalenderdatum is gesteld (project, vervanging) en in het geval van een uitzendovereenkomst met een uitzendbeding (art. 7:691 lid 1 BW). Als de werkgever de aanzegtermijn niet in acht neemt, dan moet de werkgever een boete betalen aan de werknemer van maximaal één maand loon.

Aanzegtermijn mondeling niet geldig

Heeft de werkgever geen aanzegtermijn in de arbeidsovereenkomst opgenomen, dan moet hij in ieder geval (tijdig) schriftelijk de werknemer mededelen dat de arbeidsovereenkomst eindigt. Doet de werkgever het mondeling, dan is het niet geldig, ook al erkent de werknemer dat hij mondeling te horen heeft gekregen dat de werkgever de aanzegtermijn van een maand heeft aangezegd. Kan de werkgever niet aantonen dat hij schriftelijk de aanzegtermijn heeft aangezegd, dan moet hij de aanzegvergoeding, gelijk aan een maand loon, betalen.

Aanzegvergoeding

De aanzegvergoeding is gelijk aan een maand brutoloon zonder vakantietoeslag. Een voorbeeld: ontvangt de werknemer maandelijks een wisselend loon, dan wordt de aanzegvergoeding berekend aan de hand van het gemiddelde loon dat de werknemer in maximaal twaalf maanden voorafgaand aan het einde van het dienstverband heeft verdiend.

Opeisen aanzegvergoeding

Als de werknemer de aanzegvergoeding wil opeisen en de werkgever is niet bereid om de vergoeding vrijwillig te betalen, dan moet hij binnen drie maanden nadat de werkgever de aanzegtermijn niet in acht heeft genomen een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter. De werkgever zal dan in een procedure moeten aantonen dat hij wel tijdig de aanzegtermijn in acht heeft genomen.

Lees ook

Transitievergoeding

18-06-2021

Hoe bereken je de transitievergoeding?

Lees het hele artikel

Welke periode telt mee bij WW-uitkering?

16-06-2021

Hoe lang heeft een werknemer recht op een WW-uitkering?

Lees het hele artikel

Combinatie van ontslaggronden mogelijk

11-06-2021

Sinds de invoerng van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) op 1 junuari 2020 hoeft de werkgever zich niet te beperken tot één ontslaggrond.

Lees het hele artikel

Lager loon en WW

08-06-2021

Verrekening van inkomen in plaats van uren met WW-uitkering

Lees het hele artikel

Aanvechten concurrentiebeding

01-06-2021

Heeft het zin om je concurrentiebeding aan te vechten? Als je van baan wilt wisselen, kan je last krijgen van het concurrentiebeding. Het aanvechten ervan biedt in veel gevallen uitkomst.

Lees het hele artikel

Opnemen vakantie bij WW

30-05-2021

Mag met behoud van WW-uitkering vakantiedagen opnemen? 

Lees het hele artikel

WW rechten en plichten

09-10-2017

Wat zijn je rechten en plichten bij het aanvragen van een uitkering? Zorg er in ieder geval voor dat je niet verwijtbaar werkloos wordt. 

Lees het hele artikel

WW passend arbeid

09-10-2017

Met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is het begrip passende arbeid aangescherpt. Advocaat Diana Simons legt uit.

Lees het hele artikel

Drankmisbruik leidt niet altijd tot ontslag

01-08-2017

Ontslag op staande voet een te vergaande maatregel bij drankmisbruik

Lees het hele artikel

Gebonden aan concurrentiebeding bij faillissement?

03-07-2017

Je werkgever is failliet. Kan de curator je zomaar houden aan je concurrentiebeding?

Lees het hele artikel