Gebonden aan concurrentiebeding bij faillissement?

03-07-2017

Je werkgever is failliet. Kan de curator je zomaar houden aan je concurrentiebeding?

Faillissement of niet, een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst blijft van kracht. De curator zal na het faillissement en bij het opzeggen van de arbeidsovereenkomst doorgaans aangeven wat er gebeurt met het concurrentiebeding.

Doorstart onderneming

Als het failliete bedrijf een doorstart maakt, dan kan de curator een belang hebben bij het handhaven van het concurrentiebeding. Maar de curator zal wel aannemelijk moeten maken dat hij een zwaarwegend belang heeft, want een werknemer is natuurlijk al onvrijwillig zijn baan kwijt. De werknemer die het liefst zo snel mogelijk van het concurrentiebeding af wil, zal dan op zijn beurt moeten aantonen dat hij te veel beperkt wordt in zijn mogelijkheden om een andere baan te vinden als hij gebonden blijft aan het concurrentieding.

In 2001 deed een kantonrechter een uitspraak over het voorbestaan van het concurrentiebeding na een faillissement. Het bedrijf maakte een doorstart na het faillissement en de curator bood een deel van de werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst aan. Een aantal werknemers wilde niet mee, maar zij wilden ook niet gebonden zijn aan het concurrentiebeding. De kantonrechter merkte op dat het over het algemeen schrijnend is dat werknemers bij een faillissement niet alleen hun baan verliezen, maar zich ook nog aan een non-concurrentiebeding moeten houden. Maar in dit geval waren er van de zes maanden van het concurrentiebeding al bijna drie voorbij.

Bovendien had het bedrijf een duidelijk belang bij handhaving ervan. Het klantenbestand van de failliete onderneming was immers overgegaan naar het doorstartende bedrijf. Als de ex-werknemers deze klanten zouden benaderen, zou het bedrijf aanzienlijke schade kunnen lijden. Dat ze niet in dienst wilden treden bij de doorgestarte onderneming, komt daarom voor hun eigen rekening, oordeelde de kantonrechter. Hij wees de eis van de werknemers dan ook af.

Curator vordert naleving concurrentiebeding

Het kan ook gebeuren dat de curator een procedure aanspant tegen de werknemer om nakoming van het concurrentiebeding te vorderen. In een zaak die diende bij kantonrechter te Maastricht op 25 januari 2013 vorderde de curator dat twee ex-werknemers het concurrentiebeding zouden naleven. De twee werknemers waren door de curator ontslagen en de curator had concrete aanwijzingen dat de werknemers bij de concurrent in dienst zouden treden. Dit was schadelijk voor de doorstart van het bedrijf omdat de twee werknemers bijzondere kennis hadden van de orderportefeuille en het klantenbestand. De kantonrechter wees de eis toe omdat de curator de doorstart snel had gerealiseerd en omdat hij heeft aangetoond dat de twee werknemers bij de concurrent in dienst wilde treden.

Lees ook

Transitievergoeding

18-06-2021

Hoe bereken je de transitievergoeding?

Lees het hele artikel

Welke periode telt mee bij WW-uitkering?

16-06-2021

Hoe lang heeft een werknemer recht op een WW-uitkering?

Lees het hele artikel

Combinatie van ontslaggronden mogelijk

11-06-2021

Sinds de invoerng van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) op 1 junuari 2020 hoeft de werkgever zich niet te beperken tot één ontslaggrond.

Lees het hele artikel

Lager loon en WW

08-06-2021

Verrekening van inkomen in plaats van uren met WW-uitkering

Lees het hele artikel

Aanvechten concurrentiebeding

01-06-2021

Heeft het zin om je concurrentiebeding aan te vechten? Als je van baan wilt wisselen, kan je last krijgen van het concurrentiebeding. Het aanvechten ervan biedt in veel gevallen uitkomst.

Lees het hele artikel

Opnemen vakantie bij WW

30-05-2021

Mag met behoud van WW-uitkering vakantiedagen opnemen? 

Lees het hele artikel

WW rechten en plichten

09-10-2017

Wat zijn je rechten en plichten bij het aanvragen van een uitkering? Zorg er in ieder geval voor dat je niet verwijtbaar werkloos wordt. 

Lees het hele artikel

WW passend arbeid

09-10-2017

Met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is het begrip passende arbeid aangescherpt. Advocaat Diana Simons legt uit.

Lees het hele artikel

Drankmisbruik leidt niet altijd tot ontslag

01-08-2017

Ontslag op staande voet een te vergaande maatregel bij drankmisbruik

Lees het hele artikel

Aanzegplicht bij tijdelijk contract

03-07-2017

Schriftelijke aanzegplicht bij tijdelijke contract verplicht voor werkgever

Lees het hele artikel