Aanbieden scholing wettelijk vastgelegd

15-06-2021

Is een werknemer van mening dat hij zijn kennis moet bijspijkeren om zijn functie goed te kunnen uitoefenen dan kan hij van de werkgever verlangen dat hij in de gelegenheid wordt gesteld om scholing te volgen. Dit volgt uit artikel 7:611a BW. In dit artikel is bepaald dat de werkgever de werknemer in staat moet stellen om scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie.

De wetgever probeert op deze manier te bewerkstelligen dat werknemers die niet langer aan hun functie-eisen voldoen, de mogelijkheid krijgen om via scholing alsnog aan de eisen te voldoen. Het aanbieden van scholing geldt ook in de situatie dat de functie van de werknemer komt te vervallen als gevolg van een reorganisatie.

Scholing als extra waarborg voor werknemer

Voor de werknemer is het een voordeel dat het aanbieden van scholing nu wettelijk is vastgesteld. Het biedt een extra waarborg om scholing te krijgen. Krijgt de werknemer kritiek op zijn functioneren of heeft hij zelf het idee dat zijn kennis niet op peil is dan kan hij onder verwijzing naar het artikel een verzoek indienen tot het volgen van een opleiding bij de werkgever. Voor de werkgevers geldt dat zij goed in de gaten moeten houden of de werknemers, zeker de werknemers met een lang dienstverband, nog aan de gestelde functie-eisen voldoen en of hun kennis nog op peil is.

Geen redelijke grond om de arbeidsovereenkomst te ontbinden

Heeft de werkgever de werknemer niet in de gelegenheid gesteld om scholing te volgen dan kan hem dat worden tegengeworpen in een ontslagprocedure.

Dit blijkt uit een uitspraak van de Rechtbank Midden Nederland op 10 mei 2017. De werkgever had een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ingediend onder meer omdat een werknemer  verwijtbaar had gehandeld. De werknemer was sinds 2001 fulltime in dienst als senior relatiebeheer bij een bedrijf die actief is als assurantietussenpersoon, makelaar onroerend goed, gecertificeerd taxateur en als adviseur op het gebied van financiën. Per 1 januari 2017 moesten alle werknemers in het bezit zijn van een zogeheten adviseursdiploma. Dit betrof een wettelijke verplichting die is neergelegd in de Wet op Financieel toezicht (Wft).. De werknemer was er niet in geslaagd om voor de voorgeschreven datum de benodigde diploma’s te behalen die nodig waren om zijn functie te kunnen blijven uitoefenen. Als reden gaf hij aan dat de werkgever nooit inhoud heeft gegeven aan de wijze waarop de opleiding moest worden gevolgd, wie de kosten zou dragen en of de studie onder werktijd kon plaats vinden. De werkgever stelt op zijn beurt dat hij studiematerialen ter beschikking heeft gesteld en dat andere werknemers de diploma’s hebben behaald door in de avonduren te studeren.

Volgens de kantonrechter is van mening dat de werkgever tijdens werktijd de werknemer de gelegenheid moeten geven om de noodzakelijke scholing te volgen. Om deze reden heeft de kantonrechter het verzoek tot ontbinding afgewezen.

Rechtbank Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2017:2501

Hogere vergoeding vragen als werkgever tekort schiet

Mocht de werkgever de arbeidsovereenkomst willen ontbinden omdat de werknemer niet goed functioneert, dan zal de werkgever aannemelijk moeten maken dat er een verbetertraject is gevolgd, maar dit niet tot enig resultaat heeft geleid. Ook zal aan de orde komen of de werknemer voldoende scholing heeft gehad. Als de werkgever wil ontbinden, dan maakt de werknemer aanspraak op een transitievergoeding. Mocht het zo zijn dat de werkgever tekort is geschoten zijn verplichting om de werknemer in de gelegenheid te stellen om zijn functioneren te verbeteren door middel van het volgen van een opleiding, dan kan de werknemer in de procedure bij de rechter om een hogere (billijke) vergoeding vragen.

Expliciet vragen om scholing/outplacement in ontslagprocedure

Als de werknemer in een ontslagprocedure een vergoeding voor scholing of outplacement wil, dan zal hij daar expliciet om moeten vragen. Dit blijkt uit een uitspraak van de kantonrechter te Leeuwaarden. In deze zaak was er een geschil ontstaan tussen de werkgever en de werknemer over de uitoefening van zijn functie. Dit geschil kon niet opgelost worden. Ook had de werkgever geen andere functie voor de werknemer.

De werkgever spande een procedure aan bij de kantonrechter en vroeg om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. In deze procedure had de werkgever ook aangegeven dat de werknemer niet in aanmerking kwam voor een transitievergoeding omdat de werknemer aanspraak kon maken op een bovenwettelijke uitkering. Wel had de werkgever aangegeven dat hij bereid was om eventueel een bedrag van 4.000 euro vergoeding te betalen voor outplacement of scholing.

De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst. In zijn uitspraak gaf de kantonrechter aan dat de werkgever weliswaar melding heeft gemaakt van haar bereidheid om een vergoeding voor outplacement en/of scholing te betalen aan de werknemer, maar niet heeft verzocht om dit bedrag van 4.000 euro als vergoeding aan de werknemer toe te kennen. De arbeidsovereenkomst werd ontbonden zonder dat de werkgever werd veroordeeld om de kosten voor scholing dan wel outplacement te betalen.

Uit deze uitspraak blijkt dat de werknemer zelf expliciet had moeten vragen om de vergoeding. Hopelijk was de werkgever toch bereid om zijn belofte na te komen.

Rechtbank Noord-Nederland, ECLI:NL:RBNNE:2015:3639

 

Lees ook

Nieuwe wet geeft betere bescherming van klokkenluiders

16-06-2021
Een werkgever mag jou niet benadelen als je als klokkenluider een misstand meldt.

Onlangs is er ingestemd met een wetsvoorstel die het mogelijk maakt om de Europese Richtlijn bescherming klokkenluiders in te voeren. Eind 2021 wordt de huidige Wet Huis voor klokkenluiders aangepast naar de Wet bescherming klokkenluiders.

Lees het hele artikel

Motiveringsplicht concurrentiebeding in tijdelijk contract

14-06-2021

Een tijdelijk contract mag alleen nog een concurrentiebeding bevatten bij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Sinds 1 januari 2015 mag een werkgever alleen nog maar een concurrentiebeding opnemen in een contract voor bepaalde tijd wanneer dit vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen noodzakelijk is. De werkgever moet in het concurrentiebeding zelf motiveren welke bedrijfs- of dienstbelangen in het geding zijn.

Lees het hele artikel

Uitbetaling loon tijdens vakantie

09-05-2021

Dit hoor jij uitbetaald te krijgen tijdens je vakantie

Lees het hele artikel

Werkgever verhuist

18-04-2021

Als je bedrijf verhuist, ben je niet altijd verplicht om mee te gaan!

Lees het hele artikel

Boetebeding

05-03-2021
Mag de werkgever boetes opleggen? Lees het hele artikel

Werkgever leest e-mails werknemer

06-10-2017

Alleen onder bijzondere omstandigheden mag een werkgever de e-mails van een werknemers lezen. 

Lees het hele artikel

Verkeersboetes verhalen op werkgever

24-07-2017

Verkeersboete, vergoed door de baas?

Lees het hele artikel

Vergoeding overwerk parttimer

24-07-2017

Krijgt een parttime werknemer een vergoeding voor overwerk?

Lees het hele artikel

Geen toestemming voor vakantie

24-07-2017

Onder welke voorwaarden mag je werkgever een verzoek om vakantie weigeren?

Lees het hele artikel

Langdurig zorgverlof

24-07-2017

Voor wie kan een werknemer zorgverlof opnemen?

Lees het hele artikel