Uitbetaling loon tijdens vakantie

09-05-2021

Naast je normale basisloon heb je mogelijk ook recht op doorbetaling van andere looncomponenten tijdens je vakantie.

Het uitgangspunt is dat de werknemer tijdens zijn vakantie zijn normale loon moet ontvangen. De vraag is dan wat onder loon wordt verstaan. Het komt vaak voor dat het loon uit verschillende componenten bestaat en deze componenten zijn dan vaak afhankelijk van het arbeidspatroon. Denk bijvoorbeeld aan een onregelmatigheidstoeslag. De vraag is dan of de werknemer ook recht heeft op uitbetaling van deze componenten indien hij vakantie opneemt.

Jouw recht op doorbetaling tijdens vakantie gaat verder dan je basisloon

Uitbetaling vaste looncomponenten

Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat indien het loon van de werknemer uit verschillende componenten bestaat, er per component bekeken moet worden of het tot het normale loon behoort. Volgens het Hof heeft de werknemer tijdens zijn vakantie, naast zijn normale basisloon, ook recht op doorbetaling van elk component van de totale beloning die samenhangt met de uitvoering van de taken die hij moet doen.

Gedacht kan worden aan een vaste dertiende maand, onregelmatigheidstoeslagen en een bonus indien de hoogte van de bonus afhankelijk is van de prestatie van de werknemer. De bonus hoort ook tot het loon dat tijdens vakantie betaald moet worden indien de werknemer de bonus ook zou ontvangen indien hij tijdens zijn vakantie gewerkt zou hebben.

Ook heeft de werknemer tijdens zijn vakantie recht op doorbetaling van vergoedingen die verband houden met de lengte van het dienstverband (senioriteit). De werknemer heeft geen recht op incidentele kosten, zoals kosten die hij tijdens zijn vakantie niet maakt en wel als hij werkt.

Uitbetaling vakantiedagen bij einde dienstverband

Bij het einde van het dienstverband moet de werkgever de opgebouwde, maar niet genoten vakantiedagen uitbetalen. Ook dan geldt hetzelfde als bij doorbetaling van het loon tijdens vakantie. Heeft de werknemer nog tien vakantiedagen openstaan, dan zal de werkgever bij de uitbetaling niet mogen volstaan met betaling van het brutoloon, wat overigens heel vaak gebeurt.

Voor de loonvordering geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. Mocht de werknemer menen dat hij te weinig loon tijdens vakantie of bij het einde van het dienstverband heeft ontvangen, dan kan hij daar binnen vijf jaar na het ontstaan van de aanspraak zijn werkgever hierop aanspreken.

Lees ook

Nieuwe wet geeft betere bescherming van klokkenluiders

16-06-2021
Een werkgever mag jou niet benadelen als je als klokkenluider een misstand meldt.

Onlangs is er ingestemd met een wetsvoorstel die het mogelijk maakt om de Europese Richtlijn bescherming klokkenluiders in te voeren. Eind 2021 wordt de huidige Wet Huis voor klokkenluiders aangepast naar de Wet bescherming klokkenluiders.

Lees het hele artikel

Aanbieden scholing wettelijk vastgelegd

15-06-2021

Werkgever is verplicht scholing aan te bieden

 

Lees het hele artikel

Motiveringsplicht concurrentiebeding in tijdelijk contract

14-06-2021

Een tijdelijk contract mag alleen nog een concurrentiebeding bevatten bij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Sinds 1 januari 2015 mag een werkgever alleen nog maar een concurrentiebeding opnemen in een contract voor bepaalde tijd wanneer dit vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen noodzakelijk is. De werkgever moet in het concurrentiebeding zelf motiveren welke bedrijfs- of dienstbelangen in het geding zijn.

Lees het hele artikel

Werkgever verhuist

18-04-2021

Als je bedrijf verhuist, ben je niet altijd verplicht om mee te gaan!

Lees het hele artikel

Boetebeding

05-03-2021
Mag de werkgever boetes opleggen? Lees het hele artikel

Werkgever leest e-mails werknemer

06-10-2017

Alleen onder bijzondere omstandigheden mag een werkgever de e-mails van een werknemers lezen. 

Lees het hele artikel

Verkeersboetes verhalen op werkgever

24-07-2017

Verkeersboete, vergoed door de baas?

Lees het hele artikel

Vergoeding overwerk parttimer

24-07-2017

Krijgt een parttime werknemer een vergoeding voor overwerk?

Lees het hele artikel

Geen toestemming voor vakantie

24-07-2017

Onder welke voorwaarden mag je werkgever een verzoek om vakantie weigeren?

Lees het hele artikel

Langdurig zorgverlof

24-07-2017

Voor wie kan een werknemer zorgverlof opnemen?

Lees het hele artikel