Langdurig zorgverlof

24-07-2017

Langdurend zorgverlof opnemen

 

Voorwaarden en redenen voor opnemen langdurig zorgverlof?

Personenkring

Naast eerstegraads familieleden (ouders en kinderen) zal ook zorgverlof opgenomen kunnen worden voor personen die deel uitmaken van de huishouding van de werknemer. Het moet dan wel om huisgenoten gaan waarmee de betrokkene geen commerciƫle relatie heeft. Verder mag ook langdurig zorgverlof opgenomen worden voor familieleden in de tweede graad (broer, zus, grootouders en kleinkinderen) en met anderen met wie de werknemer een sociale relatie heeft.

Reden voor opnemen zorgverlof

Langdurig zorgverlof kan niet alleen opgenomen worden in geval een levenbedreigende ziekte van een naaste maar voor de noodzakelijke verzorging van zieken en hulpbehoevenden.

Voorwaarde sociale relatie

Voor de zorgbehoevende met wie de werknemer een sociale relatie heeft, geldt als bijkomende voorwaarde dat de zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie die de werknemer met de zorgbehoevende heeft. Vrijwilligerswerk valt hier niet onder. Ook moet de zorg door de werknemer worden verleend en niet door iemand anders.

Duur van het zorgverlof

De totale duur van het langdurend zorgverlof is zes weken en moet door de werknemer flexibel worden opgenomen in een tijdvak van achttien weken tenzij de werkgever zwaarwegende bedrijfsbelangen heeft.

Aanvragen van langdurend zorgverlof

De werknemer moet het verlof maximaal twee weken van tevoren schriftelijk aanvragen. Hij moet in zijn verzoek aangeven hoe lang hij verlof wil opnemen. Zijn werkgever moet dan binnen een week beslissen. Als hij niet reageert op het verzoek, gaat het verlof in op de gewenste datum van de werknemer.

De werkgever kan het verzoek weigeren als de bedrijfsvoering in gevaar komt door de afwezigheid van de werknemer. Hij moet dit wel kunnen aantonen en kan niet volstaan met de opmerking dat 'het niet goed uitkomt' dat de werknemer verlof opneemt. Vindt de werknemer dat zijn werkgever geen goede redenen heeft aangevoerd, dan kan hij het oordeel van de rechter inroepen.

Geen loon, wel vakantiedagen

De werknemer ontvangt tijdens zijn verlof geen loon. Hij bouwt wel vakantiedagen op over de uren dat hij verlof opneemt.

 

Lees ook

Nieuwe wet geeft betere bescherming van klokkenluiders

16-06-2021
Een werkgever mag jou niet benadelen als je als klokkenluider een misstand meldt.

Onlangs is er ingestemd met een wetsvoorstel die het mogelijk maakt om de Europese Richtlijn bescherming klokkenluiders in te voeren. Eind 2021 wordt de huidige Wet Huis voor klokkenluiders aangepast naar de Wet bescherming klokkenluiders.

Lees het hele artikel

Aanbieden scholing wettelijk vastgelegd

15-06-2021

Werkgever is verplicht scholing aan te bieden

 

Lees het hele artikel

Motiveringsplicht concurrentiebeding in tijdelijk contract

14-06-2021

Een tijdelijk contract mag alleen nog een concurrentiebeding bevatten bij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Sinds 1 januari 2015 mag een werkgever alleen nog maar een concurrentiebeding opnemen in een contract voor bepaalde tijd wanneer dit vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen noodzakelijk is. De werkgever moet in het concurrentiebeding zelf motiveren welke bedrijfs- of dienstbelangen in het geding zijn.

Lees het hele artikel

Uitbetaling loon tijdens vakantie

09-05-2021

Dit hoor jij uitbetaald te krijgen tijdens je vakantie

Lees het hele artikel

Werkgever verhuist

18-04-2021

Als je bedrijf verhuist, ben je niet altijd verplicht om mee te gaan!

Lees het hele artikel

Boetebeding

05-03-2021
Mag de werkgever boetes opleggen? Lees het hele artikel

Werkgever leest e-mails werknemer

06-10-2017

Alleen onder bijzondere omstandigheden mag een werkgever de e-mails van een werknemers lezen. 

Lees het hele artikel

Verkeersboetes verhalen op werkgever

24-07-2017

Verkeersboete, vergoed door de baas?

Lees het hele artikel

Vergoeding overwerk parttimer

24-07-2017

Krijgt een parttime werknemer een vergoeding voor overwerk?

Lees het hele artikel

Geen toestemming voor vakantie

24-07-2017

Onder welke voorwaarden mag je werkgever een verzoek om vakantie weigeren?

Lees het hele artikel