Mag jij de boekhouding van je werkgever inzien?

30-09-2016

Opvragen boekhouding werkgever

Indien de werknemer een variabel loon ontvangt zoals provisie, winstdeling, tantième en gratificatie, dan is de hoogte van dit loon afhankelijk van (financiële) gegevens van het bedrijf van de werkgever. Indien een discussie ontstaat over de hoogte van het variabel loon, dan heeft de werknemer een wettelijk controlerecht.

Onder deze omstandigheden mag jij de boekhouding van je werkgever inzien.

Dit recht is neergelegd in artikel 7:619 BW. Op basis van dit artikel heeft de werknemer het recht om aan zijn werkgever overlegging van gegevens uit de boekhouding te vragen die noodzakelijk zijn om de hoogte van zijn variabel loon vast te stellen. Dit betekent dat het de werknemer niet vrij staat om de gehele boekhouding op te vragen.

De werkgever en werknemer kunnen onderling schriftelijk overeenkomen dat een derde bevoegd is om de financiële gegevens in te zien. Meestal zal de werknemer een derde inschakelen om de financiële gegevens van de werkgever te kunnen beoordelen.

Andere doeleinden controlerecht

De werknemer kan ook om andere redenen inzage vragen in de gegevens van de werkgever. Zo kan er een discussie ontstaan over het aantal gewerkte uren. Ook kan het gebeuren dat inzage wordt gevraagd in het personeelsbestand van de werkgever bij het vaststellen van het anciënniteit- en afspiegelingsbeginsel.

Geheimhouding

De werkgever kan van de werknemer of de door de werknemer ingeschakelde derde geheimhouding vragen. Indien aan een derde een geheimhoudingsplicht wordt opgelegd dan geldt deze plicht niet jegens de werknemer, tenzij het de winst van de onderneming betreft. Indien het loon afhankelijk is van de winst, dan heeft de ingeschakelde derde geen geheimhoudingsplicht ten aanzien van de winstcijfers.

Lees ook

Nieuwe wet geeft betere bescherming van klokkenluiders

16-06-2021
Een werkgever mag jou niet benadelen als je als klokkenluider een misstand meldt.

Onlangs is er ingestemd met een wetsvoorstel die het mogelijk maakt om de Europese Richtlijn bescherming klokkenluiders in te voeren. Eind 2021 wordt de huidige Wet Huis voor klokkenluiders aangepast naar de Wet bescherming klokkenluiders.

Lees het hele artikel

Aanbieden scholing wettelijk vastgelegd

15-06-2021

Werkgever is verplicht scholing aan te bieden

 

Lees het hele artikel

Motiveringsplicht concurrentiebeding in tijdelijk contract

14-06-2021

Een tijdelijk contract mag alleen nog een concurrentiebeding bevatten bij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Sinds 1 januari 2015 mag een werkgever alleen nog maar een concurrentiebeding opnemen in een contract voor bepaalde tijd wanneer dit vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen noodzakelijk is. De werkgever moet in het concurrentiebeding zelf motiveren welke bedrijfs- of dienstbelangen in het geding zijn.

Lees het hele artikel

Uitbetaling loon tijdens vakantie

09-05-2021

Dit hoor jij uitbetaald te krijgen tijdens je vakantie

Lees het hele artikel

Werkgever verhuist

18-04-2021

Als je bedrijf verhuist, ben je niet altijd verplicht om mee te gaan!

Lees het hele artikel

Boetebeding

05-03-2021
Mag de werkgever boetes opleggen? Lees het hele artikel

Werkgever leest e-mails werknemer

06-10-2017

Alleen onder bijzondere omstandigheden mag een werkgever de e-mails van een werknemers lezen. 

Lees het hele artikel

Verkeersboetes verhalen op werkgever

24-07-2017

Verkeersboete, vergoed door de baas?

Lees het hele artikel

Vergoeding overwerk parttimer

24-07-2017

Krijgt een parttime werknemer een vergoeding voor overwerk?

Lees het hele artikel

Geen toestemming voor vakantie

24-07-2017

Onder welke voorwaarden mag je werkgever een verzoek om vakantie weigeren?

Lees het hele artikel