Vergoeding voor concurrentiebeding

12-10-2016

Werknemer kan vergoeding vragen voor handhaven concurrentiebeding

Belangenafweging

In de wettelijke bepalingen over het concurrentiebeding staat dat de rechter kan bepalen dat de ex-werkgever een vergoeding moet betalen aan de werknemer als het concurrentiebeding de werknemer belemmert om elders een baan te vinden. Hoe hoog deze vergoeding is, hangt af van de omstandigheden van het geval. Voor de vraag of een werknemer in aanmerking komt voor een vergoeding zal de rechter de belangen afwegen van de werkgever en de werknemer. Het kan zijn dat de werkgever een gegrond belang heeft bij het handhaven van het concurrentiebeding terwijl de werknemer ernstig wordt gehinderd door het beding bij het vinden van een andere baan of dat hij genoegen moet nemen met een lager betaalde baan. In dat geval kan de rechter bepalen dat de werkgever een vergoeding moet betalen aan de werknemer.

Hoogte van de vergoeding                       

De werknemer hoeft geen begroting te maken van de schade die hij lijdt of nog zal lijden. De rechter zal de vergoeding naar billijkheid vaststellen en de vergoeding wordt toegekend voor de duur van de beperking van het concurrentiebeding. Het komt overigens niet vaak voor dat de rechter beslist dat de werkgever een vergoeding moet betalen.

Uitspraken

In de volgende twee zaken besliste de rechter wel dat de werkgever een vergoeding moest betalen omdat de werknemer teveel beperkt werd in zijn mogelijkheden om een andere baan te vinden.
In de eerste zaak ging het om een jurist die voor een werving- en selectie bureau op de afdeling Legal had opgewerkt. Hij heeft vervolgens opgezegd en heeft alle relaties van het werving- en selectiebureau een e-mail gestuurd met de mededeling dat hij voor zichzelf zou gaan beginnen. Omdat er een concurrentie- en relatiebeding in zijn arbeidsovereenkomst was opgenomen, spande de werknemer een kort geding aan en eiste de werknemer schorsing van deze bedingen. Op 13 augustus 2007 wees de kantonrechter Tilburg de eis af omdat de werkgever een groot belang heeft bij het handhaven van de bedingen. Wel bepaalde de rechter dat de werkgever € 1.000,- per maand aan vergoeding moet betalen aan de werknemer. Daarbij achtte de kantonrechter van belang dat de werknemer zich steeds minder kon vinden in de agressieve benadering van werkgever naar klanten toe.

In de tweede zaak ging over een kapster die vanaf 1999 als haarstylist bij een kapperszaak werkte. In maart 2004 zei de kapster op omdat zij een aantrekkelijk aanbod bij de concurrent had gekregen. Het concurrentiebeding verbood haar echter om binnen zes maanden na het einde van het dienstverband binnen een straal van 10 kilometer te gaan werken voor de concurrent. De kapperszaak houdt haar aan het concurrentiebeding en de kapster besloot om een kort geding te starten bij de kantonrechter. De kapperszaak voerde aan dat hij een zwaarwegend belang heeft bij het concurrentiebeding. De werkneemster heeft meer dan gemiddelde kennis en kunde. Bovendien heeft ze door de jaren heen een band opgebouwd met de klanten. Als de werkneemster bij de concurrent gaat werken, vreest de kapperszaak dat zijn specifieke kniptechnieken worden overgenomen. De kantonrechter Breda oordeelde op 1 april 2004 dat de kapper inderdaad een belang heeft om de werkneemster te houden aan het concurrentiebeding. Zij mocht dan ook niet in dienst treden bij de concurrent, maar de werkneemster werd hierdoor belemmerd in het vinden van een andere baan. Onder deze omstandigheden vond de kantonrechter dat niet redelijk. De kapperszaak moest dan ook een vergoeding aan de werkneemster betalen ter hoogte van drie maanden loon.

 

 

Lees ook

Nieuwe wet geeft betere bescherming van klokkenluiders

16-06-2021
Een werkgever mag jou niet benadelen als je als klokkenluider een misstand meldt.

Onlangs is er ingestemd met een wetsvoorstel die het mogelijk maakt om de Europese Richtlijn bescherming klokkenluiders in te voeren. Eind 2021 wordt de huidige Wet Huis voor klokkenluiders aangepast naar de Wet bescherming klokkenluiders.

Lees het hele artikel

Aanbieden scholing wettelijk vastgelegd

15-06-2021

Werkgever is verplicht scholing aan te bieden

 

Lees het hele artikel

Motiveringsplicht concurrentiebeding in tijdelijk contract

14-06-2021

Een tijdelijk contract mag alleen nog een concurrentiebeding bevatten bij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Sinds 1 januari 2015 mag een werkgever alleen nog maar een concurrentiebeding opnemen in een contract voor bepaalde tijd wanneer dit vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen noodzakelijk is. De werkgever moet in het concurrentiebeding zelf motiveren welke bedrijfs- of dienstbelangen in het geding zijn.

Lees het hele artikel

Uitbetaling loon tijdens vakantie

09-05-2021

Dit hoor jij uitbetaald te krijgen tijdens je vakantie

Lees het hele artikel

Werkgever verhuist

18-04-2021

Als je bedrijf verhuist, ben je niet altijd verplicht om mee te gaan!

Lees het hele artikel

Boetebeding

05-03-2021
Mag de werkgever boetes opleggen? Lees het hele artikel

Werkgever leest e-mails werknemer

06-10-2017

Alleen onder bijzondere omstandigheden mag een werkgever de e-mails van een werknemers lezen. 

Lees het hele artikel

Verkeersboetes verhalen op werkgever

24-07-2017

Verkeersboete, vergoed door de baas?

Lees het hele artikel

Vergoeding overwerk parttimer

24-07-2017

Krijgt een parttime werknemer een vergoeding voor overwerk?

Lees het hele artikel

Geen toestemming voor vakantie

24-07-2017

Onder welke voorwaarden mag je werkgever een verzoek om vakantie weigeren?

Lees het hele artikel