Concurrentiebeding op schrift

12-10-2016

Een concurrentiebeding moet schriftelijk zijn vastgelegd. Maar wanneer is precies aan deze eis voldaan? Advocaat Diana Simons legt uit.

Een concurrentiebeding is alleen geldig als het beding schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werknemer. De reden hiervoor is dat de werknemer de gevolgen van het concurrentiebeding dan goed heeft overwogen. Omdat de schriftelijkheidseis zwaar telt, ontstaat er nog weleens een discussie tussen de werkgever en de werknemer over de vraag of aan deze eis wel is voldaan. 

Ook is er vaak discussie over de vraag of een concurrentiebeding in een tijdelijk contract wel geldig is indien het contract (stilzwijgend) is voortgezet. Ook een verwijzing naar een reglement waarin een concurrentiebeding is opgenomen heeft tot diverse rechtelijke uitspraken geleid. Tegenwoordig is er veel jurisprudentie over de schriftelijkheidseis te vinden. 

Uitspraak 

Een werknemer wilde bij de concurrent van zijn werkgever in dienst treden. In 2011 heeft de werknemer zijn arbeidsovereenkomst opgezegd. Zijn werkgever was van mening dat hij in overtreding was omdat er in zijn arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding was opgenomen.

De kantonrechter oordeelde dat het concurrentiebeding van een eerdere arbeidsovereenkomst voldoende is voor de eis dat een concurrentiebeding schriftelijk moet zijn vastgelegd. Het concurrentiebeding is geldig maar er wordt wel gematigd voor wat betreft de inhoud en de tijd. De werkgever is het hier niet mee eens en stelde hoger beroep in.

Bij het Gerechtshof voerde de werknemer wederom aan dat hij überhaupt niet gebonden is aan het concurrentiebeding omdat er alleen een verwijzing in de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is opgenomen naar zijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Ook het Hof deelde dit standpunt niet.

In de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is de volgende zin opgenomen: 'De overige bepalingen in de arbeidsovereenkomst blijven onverminderd van kracht.' Het Hof stelt vast dat de tekst van de verlenging voldoende duidelijk is. Het concurrentiebeding is rechtsgeldig overeengekomen, ook al wordt het niet expliciet benoemd in de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 18 juni 2013

Concurrentiebeding binnen groepsverband

Een werknemer is in 2006 in dienst getreden bij een bedrijf dat een onderdeel is van een groepsmaatschappij. Hij heeft een arbeidsovereenkomst afgesloten met BV A van de groepsmaatschappij. Bij deze BV is al het personeel in dienst en wordt het personeel ter beschikking gesteld aan andere BV’s van de groep. De werknemer heeft een aanvullend reglement voor akkoord ondertekend. In dit reglement is bepaald dat de werknemer gebonden is aan een concurrentiebeding dat geldt voor de hele groepsmaatschappij en de gelieerde ondernemingen.

Met ingang van 1 januari 2009 is de werknemer in dienst getreden bij een andere BV van de groep. Uit de omschrijving van deze BV bij de KvK blijkt dat deze BV zich bezighoudt met de verkoop en in- en export van en advisering en dienstverlening met betrekking tot hardware en software. Hij blijft tot eind 2012 werken voor deze BV. Eind 2012 neemt hij ontslag en begin 2013 treedt hij in dienst bij een concurrerend bedrijf. Zijn oude werkgever wijst hem op het concurrentiebeding dat is opgenomen in het reglement. De werknemer is van mening dat hij niet gebonden is aan het concurrentiebeding omdat het niet opnieuw schriftelijk is overeengekomen toen hij in 2009 overging naar de andere BV.

De oude werkgever spande een procedure aan en vorderde nakoming van het concurrentiebeding. In deze procedure voerde de werkgever aan dat de werknemer schriftelijk akkoord is gegaan met het aanvullend reglement waarin onder andere een concurrentiebeding is opgenomen. Dit reglement geldt voor alle BV’s die tot de groep behoren. De kantonrechter wees de vordering af en de werkgever legde de zaak dan ook voor aan het Gerechtshof.

Volgens het Gerechtshof zijn er geen bijzondere omstandigheden aanwezig die rechtvaardigen dat de werkgever niet opnieuw het concurrentiebeding schriftelijk moest overeenkomen toen de werknemer in dienst trad bij de andere BV. In dit verband merkt het Gerechtshof op dat in het aanvullend reglement dat voor de groep geldt een nadere omschrijving van de gelieerde ondernemingen ontbreekt. Het is voor de werknemer dan niet duidelijk welke onderneming die behoort tot de groep rechten kan ontlenen aan het concurrentiebeding. Om deze reden is de werknemer niet gebonden aan het concurrentiebeding dat is opgenomen in het reglement en het Gerechtshof verklaart het beroep ongegrond.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 9 juni 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:4165

 

Lees ook

Nieuwe wet geeft betere bescherming van klokkenluiders

16-06-2021
Een werkgever mag jou niet benadelen als je als klokkenluider een misstand meldt.

Onlangs is er ingestemd met een wetsvoorstel die het mogelijk maakt om de Europese Richtlijn bescherming klokkenluiders in te voeren. Eind 2021 wordt de huidige Wet Huis voor klokkenluiders aangepast naar de Wet bescherming klokkenluiders.

Lees het hele artikel

Aanbieden scholing wettelijk vastgelegd

15-06-2021

Werkgever is verplicht scholing aan te bieden

 

Lees het hele artikel

Motiveringsplicht concurrentiebeding in tijdelijk contract

14-06-2021

Een tijdelijk contract mag alleen nog een concurrentiebeding bevatten bij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Sinds 1 januari 2015 mag een werkgever alleen nog maar een concurrentiebeding opnemen in een contract voor bepaalde tijd wanneer dit vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen noodzakelijk is. De werkgever moet in het concurrentiebeding zelf motiveren welke bedrijfs- of dienstbelangen in het geding zijn.

Lees het hele artikel

Uitbetaling loon tijdens vakantie

09-05-2021

Dit hoor jij uitbetaald te krijgen tijdens je vakantie

Lees het hele artikel

Werkgever verhuist

18-04-2021

Als je bedrijf verhuist, ben je niet altijd verplicht om mee te gaan!

Lees het hele artikel

Boetebeding

05-03-2021
Mag de werkgever boetes opleggen? Lees het hele artikel

Werkgever leest e-mails werknemer

06-10-2017

Alleen onder bijzondere omstandigheden mag een werkgever de e-mails van een werknemers lezen. 

Lees het hele artikel

Verkeersboetes verhalen op werkgever

24-07-2017

Verkeersboete, vergoed door de baas?

Lees het hele artikel

Vergoeding overwerk parttimer

24-07-2017

Krijgt een parttime werknemer een vergoeding voor overwerk?

Lees het hele artikel

Geen toestemming voor vakantie

24-07-2017

Onder welke voorwaarden mag je werkgever een verzoek om vakantie weigeren?

Lees het hele artikel