DBA: Nieuwe beoordeling van zelfstandigheid ondernemer

21-09-2016

Nu de VAR is vervangen door de Wet deregulering beoordeling zelfstandigheid (DBA) verandert ook de manier waarop de Belastingdienst beoordeelt of iemand ondernemer is.

Met ingang van 1 mei 2016 is de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) vervangen door de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). De zelfstandigheid is dan niet langer geregeld als een zzp’er een VAR in het bezit heeft, maar hij/zij zal samen met zijn opdrachtgever een contract moeten opstellen. In dit contract maken de opdrachtgever en opdrachtnemer afspraken over de aard van hun arbeidsrelatie. Indien uit deze afspraken blijkt dat de relatie te veel kenmerken heeft van een relatie werkgever-werknemer, dan moet de werkgever loonbelasting inhouden.

Beoordeling contract

De Belastingdienst zal beoordelen of een contract aan de gestelde vereisten voldoet en de opdrachtgever geen loonbelasting hoeft in te houden. Wat de vereisten zijn, is nog niet geheel duidelijk. De Belastingdienst zal in ieder geval beoordelen of er al dan niet sprake is van een schijnzelfstandigheid. Dit gebeurde ook bij de aanvraag van een VAR. Het is alleen nog niet duidelijk hoe de Belastingdienst de overeenkomsten beoordeelt. Om te beoordelen of een opdrachtnemer beschouwd kan worden als ondernemer, wordt in ieder geval gekeken naar de volgende punten:

  • Wordt er winst gemaakt?
  • Is de onderneming zelfstandig?
  • Beschikt de opdrachtnemer over eigen kapitaal in de vorm van geld?
  • Hoeveel tijd besteedt de opdrachtnemer in zijn eigen onderneming?
  • Hoeveel opdrachtgevers heeft de opdrachtnemer?
  • Hoe maakt de opdrachtnemer zijn eigen bedrijf naar buiten toe bekend?
  • Loopt de opdrachtnemer een ondernemersrisico?
  • Is de opdrachtnemer aansprakelijk voor de schulden van zijn onderneming?

Het is vooralsnog niet duidelijk welke vraag om het ondernemerschap vast te stellen zwaarder weegt, of dat alle vragen even zwaar wegen. Op de site van de Belastingdienst zijn al modelovereenkomsten gepubliceerd. De opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen ook zelf een overeenkomst opstellen. Deze overeenkomst kunnen ze dan ter goedkeuring voorleggen aan de Belastingdienst.

Als deze overeenkomst wordt goedgekeurd, dan krijgt de overeenkomst een stempel van de Belastingdienst. Het is de bedoeling dat de Belastingdienst zo veel mogelijk van deze overeenkomsten online gaat publiceren.

Kritiek op DBA

Inmiddels is er vanuit werkgever- en werknemerszijde zoveel kritiek geuit op de DBA dat de staatssecretaris heeft besloten om de handhaving van de Wet DBA uit te stellen tot 1 juli 2018. Dit betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes riskeren indien achteraf wordt vastgesteld dat er sprake is van een dienstbetrekking. Alleen in die gevallen waarin de wet doelbewust wordt ontdoken zal er toch gehandhaafd worden. Te denken valt aan een supermarkt die zelfstandig personeel aanneemt en minder dan het minimumloon betaalt.

Lees ook

Oudere werknemer in dienst nemen

24-07-2017

Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd maakt oudere werknemer aantrekkelijker

Lees het hele artikel

Ontslag tijdens proeftijd

23-07-2017

Is een werknemer vogelvrij tijdens zijn proeftijd?

Lees het hele artikel

Misbruik proeftijd na afloop

23-07-2017

Ontslag direct na de proeftijd onder verwijzing naar de proeftijd kan niet tenzij er sprake is van misbruik

Lees het hele artikel

Proeftijd

23-07-2017

Hoe lang mag een proeftijd duren?

Lees het hele artikel

Vooruitzicht vast contract

06-07-2017

Recht op vast contract bij goed functioneren?

Lees het hele artikel

Opvragen van loongegevens bij sollicitatiegesprek

04-07-2017

Moet een werknemer inzage in loonstrook geven bij sollicitatiegesprek?

Lees het hele artikel

Afwijzing wegens te veel ervaring, mag dat?

03-07-2017

Kan in een vacature een grens worden gesteld aan het aantal jaren dat is vereist voor deze functie?

Lees het hele artikel

Studiekosten ook terugbetalen tijdens proeftijd?

03-07-2017

Is werknemer verplicht om de door hem gemaakte studiekosten terug te betalen tijdens proeftijd

Lees het hele artikel

Medische keuring

01-03-2017

Medische keuring bij een sollicitatie: wat mag wel en niet?

Lees het hele artikel

Ontslag direct na de proeftijd is verboden, tenzij ...

05-10-2015

Alleen onder bijzondere omstandigheden kan de werknemer geen beroep doen op een ongeldig ontslag na de proeftijd.

Lees het hele artikel