Medische keuring

23-03-2021

Bij sommige sollicitaties komt een medische keuring kijken. Lees hier wat jouw rechten en de regels zijn.

Op grond van de Wet op de medische keuringen mag een sollicitant alleen worden gekeurd als aan de functie bijzondere eisen zijn gesteld.

Het uitgangspunt van de wet is dat de medische keuring beperkt moet blijven tot het doel dat zij dient. De wet gaat uit van een medische keuring in geval van het aangaan of wijzigen van een dienstverband of het afsluiten of wijzigen van een verzekering.

Procedure medische keuring

De procedure van een medische keuring voor een dienstverband ziet er als volgt uit: zo'n keuring mag pas worden uitgevoerd als de werkgever van plan is de sollicitant aan te nemen. Voordat de medische keuring plaatsvindt ontvangt de werknemer schriftelijke informatie over het doel van de keuring, de vragen die worden gesteld en de onderzoeken die worden verricht.

Informatieplicht werkgever

Bovendien wordt de werknemer geïnformeerd over zijn rechten. De medische keuring mag alleen plaatsvinden als de functie bijzondere eisen van medische geschiktheid met zich meebrengt. Vooralsnog is het nog niet duidelijk voor welke functies bijzondere eisen gelden. De bedoeling is dat werkgevers- en werknemersorganisaties in de verschillende bedrijfstakken via afspraken aangeven voor welke functies bijzondere eisen gelden. Slagen zij hier niet in, dan zal over drie jaar dit onderwerp worden behandeld in een Algemene Maatregel van Bestuur.

Testen die specifiek gericht zijn op het ontdekken van (toekomstige) ongeneeslijke ziektes zijn verboden. Dit geldt ook voor vragen of testen die een grote inbreuk zijn op de persoonlijke levenssfeer van de gekeurde. Als de werknemer het niet eens is met de uitslag kan hij een herkeuring aanvragen.

Hoe ver mag een medische keuring gaan?

Het is voor de persoon die een medische keuring moet ondergaan volstrekt niet duidelijk op welke vragen hij antwoord moet geven en aan welke tests hij zijn medewerking moet verlenen. Deze verwarring blijkt onder meer uit de discussie over het verplicht stellen van een HIV-test bij het afsluiten van een levensverzekering. Het Hof van Justitie heeft een werknemer in het gelijk gesteld die medisch ongeschikt werd verklaard nadat bij een medische keuring een verkapte HIV-test werd uitgevoerd.

Alleen uit praktijkvoorbeelden en de code voor medische keuring kan afgeleid worden hoever een medische keuring mag gaan. Verzekeraars hebben uiteindelijk onderlinge afspraken gemaakt over de hoogte van het verzekerde bedrag waarbij onder meer een HIV-test verplicht is.

Schadevergoeding

Wat kan een sollicitant doen wanneer hij ten onrechte wordt gekeurd of het niet eens is met de uitslag van de medische keuring? De Wet op de medische keuringen zelf bevat geen sancties. Het is dan ook niet duidelijk hoe naleving van de wet moet worden afgedwongen. De werknemer zou schadevergoeding kunnen eisen, maar een procedure tot schadevergoeding kost een hoop tijd en geld. De sollicitant kan dan beter eieren voor zijn geld kiezen en elders gaan solliciteren.

Sollicitatiegesprek

Tijdens een sollicitatiegesprek is een sollicitant niet verplicht om uit eigen beweging medische informatie te geven. Het staat de werkgever ook niet vrij om er naar te vragen. Wel moet de sollicitant medische informatie melden als hij of zij kan weten dat hij of zij medisch niet in staat is om deze functie uit te oefenen.

Lees ook

DBA: Nieuwe beoordeling van zelfstandigheid ondernemer

02-05-2021

Nu de VAR is vervangen door de Wet deregulering beoordeling zelfstandigheid (DBA) verandert ook de manier waarop de Belastingdienst beoordeelt of iemand ondernemer is.

Lees het hele artikel

Oudere werknemer in dienst nemen

25-04-2021

Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd maakt oudere werknemer aantrekkelijker

Lees het hele artikel

Ontslag tijdens proeftijd

22-04-2021

Is een werknemer vogelvrij tijdens zijn proeftijd?

Lees het hele artikel

Studiekosten ook terugbetalen tijdens proeftijd?

11-04-2021

Is werknemer verplicht om de door hem gemaakte studiekosten terug te betalen tijdens proeftijd

Lees het hele artikel

Opvragen van loongegevens bij sollicitatiegesprek

04-04-2021

Moet een werknemer inzage in loonstrook geven bij sollicitatiegesprek?

Lees het hele artikel

Vooruitzicht vast contract

01-04-2021

Recht op vast contract bij goed functioneren?

Lees het hele artikel

Misbruik proeftijd na afloop

29-03-2021

Ontslag direct na de proeftijd onder verwijzing naar de proeftijd kan niet tenzij er sprake is van misbruik

Lees het hele artikel

Ontslag direct na de proeftijd is verboden, tenzij ...

28-03-2021

Alleen onder bijzondere omstandigheden kan de werknemer geen beroep doen op een ongeldig ontslag na de proeftijd.

Lees het hele artikel

Afwijzing wegens te veel ervaring, mag dat?

21-03-2021

Kan in een vacature een grens worden gesteld aan het aantal jaren dat is vereist voor deze functie?

Lees het hele artikel

Proeftijd

15-02-2021

Hoe lang mag een proeftijd duren?

Lees het hele artikel