Wat betekent een loonsanctie voor mijn inkomen?

30-09-2016

Ben je arbeidsongeschikt en helpt je werkgever niet voldoende mee, dan krijg je langer doorbetaald. Wat houdt zo'n loonsanctie precies in?

Als je arbeidsongeschikt bent is de werkgever verplicht om jou gedurende de eerste twee jaar het loon door te betalen. Dit is de zogenoemde wachttijd. Deze periode kan het UWV onder bepaalde omstandigheden verlengen met maximaal twaalf maanden.

Verplichtingen werkgever tijdens ziekte

De werkgever heeft gedurende deze twee ziektejaren allerlei verplichtingen tegenover het UWV. Hij moet een reïntegratiedossier opstellen en bijhouden zodra iemand zich ziek meldt. Voor werknemers die naar verwachting langer dan zes weken uit de roulatie zijn, moet hij een bedrijfsarts inschakelen. Samen met de werknemer moet hij bovendien een plan van aanpak voor reïntegratie opstellen. Een ‘case manager' moet dit reïntegratieproces begeleiden. Op een aantal momenten moet de situatie worden geëvalueerd. Dat moet in ieder geval voor het einde van het eerste ziektejaar een keer gebeurd zijn.

Als de werknemer ziek blijft, stelt hij samen met de werkgever een reïntegratieverslag op dat nodig is voor de aanvraag van een WIA-uitkering. Deze uitkering moet worden aangevraagd vóór de dag dat de werknemer 91 weken ziek is. Als de aanvraag binnen is, beoordeelt het UWV of de werkgever en de werknemer gedurende de eerste twee ziektejaren voldoende reïntegratie-inspanningen hebben verricht. Heeft de werkgever bijvoorbeeld genoeg moeite gedaan om de werknemer te laten terugkeren in zijn eigen functie (eventueel met aanpassingen), of in een aangepaste functie?

Als het UWV vindt dat de werkgever niet voldoende heeft gedaan om de werknemer weer aan het werk te krijgen en heeft hij daarvoor geen goede reden, dan wordt de periode van twee jaar waarin hij het loon moet doorbetalen verlengd. Deze verlenging kan maximaal 52 weken duren. Dit wordt een loonsanctie genoemd. Ook als de werkgever de aanvraag voor een WIA-uitkering te laat indient bij het UWV, wordt de periode van 104 weken verlengd.

Hoogte inkomen tijdens loonsanctie

Er ontstaat nogal eens discussie tussen de werkgever en werknemer over de hoogte van het loon dat de werkgever moet betalen tijdens de loonsanctie. Wettelijk moet de werkgever tijdens ziekte 70% van het loon betalen, maar cao’s bevatten nog weleens afwijkende bepalingen ten gunste van de werknemer. Stel dat in een cao is bepaald dat de werknemer in het tweede ziektejaar recht heeft op 90% van zijn loon. Heeft de werknemer dan ook recht op 90% van zijn loon gedurende de loonsanctie?

Deze vraag deed zich voor in een zaak die de werknemer tegen zijn werkgever had aangespannen. Hij was twee jaar ziek en het UWV had de werkgever een loonsanctie opgelegd omdat de werkgever te weinig had gedaan aan zijn reïntegratieverplichtingen. De werknemer ontving tijdens zijn tweede ziektejaar 90% van het loon en meende ook recht te hebben op dit bedrag tijdens de loonsanctie. De werkgever betaalde slechts 70% van het loon en is van mening dat hij tijdens de loonsanctie niet gebonden is aan de cao.
De kantonrechter te Rotterdam oordeelde op 18 juni 2010 dat de werknemer tijdens de loonsanctie recht heeft op 70% van zijn loon en niet op 90% van het loon. De kantonrechter merkt daarbij op dat de werknemer door de sanctie niet in een gunstigere positie hoeft te komen dan als er geen sanctie was opgelegd. In dat geval had de werknemer een WIA-uitkering gekregen.

70% van overeengekomen loon en niet van maximum dagloon

In een andere zaak deed de vraag zich voor of de werkgever in het derde ziektejaar 70% van het loon of 70% van het maximum dagloon moest betalen (maximum dagloon per 1 jjanuari 2020 bedraagt € 219,28). De werknemer verdiende meer dan het maximum dagloon en toen de werkgever een loonsanctie van een jaar kreeg van het UWV besloot hij 70% van het maximum dagloon te betalen. De werknemer spant een procedure aan en vordert 70% van het overeengekomen loon in plaats van 70% van het maximum dagloon.

De kantonrechter oordeelt dat de loonsanctie van het UWV een verlenging is van het loontijdvak tijdens ziekte omdat de werkgever niet aan reïntegratieverplichtingen heeft voldaan. In de wet is niet geregeld wat de hoogte is van het loon dat dient te worden doorbetaald gedurende de door het UWV opgelegde loonsanctie. Dus het is wettelijk ook niet geregeld dat de werkgever maar 70% van het maximale dagloon hoeft te betalen.

Volgens de kantonrechter is er – nu enkel sprake is van een verlenging van een loontijdvak – dan ook geen aanleiding om aan te nemen dat de omvang van loondoorbetalingsverplichting gedurende de verlenging anders zou zijn dan in de periode daarvoor. De kantonrechter wijst de vordering van werknemer tot doorbetaling van 70% van het overeengekomen loon dan ook toe.

Bron:  Rechtbank Gelderland 28 oktober 2013 (ECLI:NL:RBGEL:2013:4384)

 

Dit artikel is getagged met:
stress

Lees ook

Ziek en zwanger: wie betaalt mijn uitkering?

16-06-2021

Ziek en zwanger! Wie betaalt het loon?

Lees het hele artikel

Ziek door cosmetische ingreep

06-06-2021

Ziekte als gevolg van cosmetische ingreep

Lees het hele artikel

Re-integratie tweede spoor

30-05-2021

Arbeidsongeschikt voor huidige functie, passend werk bij ander bedrijf

Lees het hele artikel

Zwangerschap bij tijdelijk contract

17-05-2021

Rechtspositie zwangere werkneemster na afloop tijdelijk contract

Lees het hele artikel

Genezingsproces werknemer

09-05-2021

Werkgever mag zich niet bemoeien met genezingsproces werknemer

Lees het hele artikel

Aanvraag second opinion

11-07-2017

Je voelt je ziek, maar van de bedrijfsarts moet je werken!

Lees het hele artikel

Machtiging bedrijfarts

05-06-2017
In geval van ziekte kan bedrijfsarts met machtiging van werknemer medische informatie opvragen bij behandelaar werknemer Lees het hele artikel

De privacy van de zieke werknemer

24-09-2016

Aan welke regels zijn werkgevers gebonden bij het verwerken van gezondheidsgegevens van werknemers?

Lees het hele artikel

Doorbetaling loon tijdens ziekte bij nulurencontract

02-03-2016

Maakt een oproepkracht met nulurencontract aanspraak op doorbetaling van zijn loon?

 

Lees het hele artikel