Tussentijds opzeggen van tijdelijke arbeidsovereenkomst

16-12-2015

Tussentijdse opzegging door werkgever of door werknemer

Ontbreekt de mogelijkheid van een tussentijdse opzegging in de arbeidsovereenkomst? Dan kan de werknemer alleen tussentijds beëindigen met instemming van de werkgever. Wil de werkgever tussentijds beëindigen dan zal hij ontbinding moeten vragen bij de kantonrechter.

Schriftelijk afgesproken

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan tussentijds beëindigd worden als deze mogelijkheid schriftelijk is afgesproken. De werknemer kan dan met inachtneming van de opzegtermijn de arbeidsovereenkomst beëindigen.

Indien de mogelijkheid van tussentijdse opzegging niet schriftelijk is vastgelegd, dan kan de werknemer de arbeidsovereenkomst alleen tussentijds beëindigen als de werkgever geen bezwaar heeft. In onderling overleg kan dan worden afgesproken op welke datum de werknemer ophoudt met werken. De arbeidsovereenkomst wordt dan beëindigd met wederzijds goedvinden.

De rechter kan bepalen dat je een hoge vergoeding krijgt als je baas je tijdelijke contract tussentijds opzegt

Werkgever stemt niet in met tussentijdse opzegging

Stemt de werkgever niet in met tussentijdse opzegging, dan zal de werknemer in principe moeten doorwerken tot het moment waarop de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt. Zegt de werknemer toch tussentijds de arbeidsovereenkomst op, dan is deze opzegging onregelmatig en is de werknemer schadeplichtig.

De werknemer loopt dan het risico dat de werkgever een procedure start bij de kantonrechter en in deze procedure schadevergoeding van de werknemer gaat vorderen. De hoogte van de schadevergoeding is dan gelijk aan het loon dat de werkgever had moeten betalen indien de werknemer tot het einde van de arbeidsovereenkomst had gewerkt.

Willem bijvoorbeeld, begint op 1 mei 2012 en op 1 november 2012 loopt de arbeidsovereenkomst van rechtswege af. Willem laat weten dat hij per 1 september 2012 weg gaat omdat hij een andere baan heeft. Deze opzegging is onregelmatig omdat de arbeidsovereenkomst van rechtswege afloopt per 1 november 2012.

De werkgever kan besluiten een procedure te starten wegens onregelmatige opzegging. Willem loopt dan het risico dat de kantonrechter hem veroordeelt tot betaling van het loon van 1 september 2012 tot 1 november 2012.  

Geen tussentijdse opzegging / ontbindingsprocedure bij de kantonrechter

Indien de mogelijkheid van de tussentijdse opzegging niet is opgenomen in de arbeidsovereenkomst en de werkgever wil de arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigen dan kan hij géén ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Het UWV zal de aanvraag afwijzen omdat de mogelijkheid van tussentijdse opzegging ontbreekt. 

Wel kan de werkgever of de werknemer een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst indienen bij de kantonrechter. Degene die ontbinding van de arbeidsovereenkomst vraagt zal dan aannemelijk moeten maken dat er zich omstandigheden voordoen die ertoe leiden dat een arbeidsovereenkomst toch tussentijds beëindigd moet worden. In geval van de werkgever kan gedacht worden aan een project dat veel eerder wordt afgerond dan werd verwacht. Bij de werknemer kan gedacht worden aan de situatie dat hij tijdens het dienstverband een andere baan krijgt aangeboden die een aanzienlijke positieverbetering betekent.

Hogere of lagere vergoeding?

Staat de mogelijkheid tot tussentijds opzeggen niet op schrift in je arbeidscontact? Dit kan in jouw voordeel zijn. Dit kan leiden tot een hoge vergoeding als een werkgever besluit om na drie maanden een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst die is aangegaan voor een jaar. De werknemer zou dan een ontslagvergoeding krijgen van negen maanden.

Uit de jurisprudentie blijkt echter steeds vaker dat de kantonrechter niet uitgaat van een vergoeding gelijk het aantal maanden dat het dienstverband nog zou duren.
Als de werkgever gemotiveerd kan aanvoeren dat er redenen aanwezig zijn om geen/dan wel een lagere vergoeding te betalen dan kan dit voor de kantonrechter een reden zijn om van de aanbeveling van de kantonrechtersformule af te wijken.

Lees ook

Transitievergoeding

18-06-2021

Hoe bereken je de transitievergoeding?

Lees het hele artikel

Welke periode telt mee bij WW-uitkering?

16-06-2021

Hoe lang heeft een werknemer recht op een WW-uitkering?

Lees het hele artikel

Combinatie van ontslaggronden mogelijk

11-06-2021

Sinds de invoerng van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) op 1 junuari 2020 hoeft de werkgever zich niet te beperken tot één ontslaggrond.

Lees het hele artikel

Lager loon en WW

08-06-2021

Verrekening van inkomen in plaats van uren met WW-uitkering

Lees het hele artikel

Aanvechten concurrentiebeding

01-06-2021

Heeft het zin om je concurrentiebeding aan te vechten? Als je van baan wilt wisselen, kan je last krijgen van het concurrentiebeding. Het aanvechten ervan biedt in veel gevallen uitkomst.

Lees het hele artikel

Opnemen vakantie bij WW

30-05-2021

Mag met behoud van WW-uitkering vakantiedagen opnemen? 

Lees het hele artikel

WW rechten en plichten

09-10-2017

Wat zijn je rechten en plichten bij het aanvragen van een uitkering? Zorg er in ieder geval voor dat je niet verwijtbaar werkloos wordt. 

Lees het hele artikel

WW passend arbeid

09-10-2017

Met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is het begrip passende arbeid aangescherpt. Advocaat Diana Simons legt uit.

Lees het hele artikel

Drankmisbruik leidt niet altijd tot ontslag

01-08-2017

Ontslag op staande voet een te vergaande maatregel bij drankmisbruik

Lees het hele artikel

Gebonden aan concurrentiebeding bij faillissement?

03-07-2017

Je werkgever is failliet. Kan de curator je zomaar houden aan je concurrentiebeding?

Lees het hele artikel