Ontslagvergoeding topfunctionaris

04-01-2017

Hoogte ontslagvergoeding bij topfunctionaris

 

In de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi publieke sector (WNT) is onder meer bepaald dat topfunctionarissen niet meer dan één bruto jaarsalaris of € 75.000,- mogen ontvangen. Werkt de topfunctionaris parttime dan wordt de ontslagvergoeding naar rato berekend.

Topfunctionarissen

De WNT geldt voor topfunctionarissen die werken bij het rijk, provincies, gemeenten, waterschappen. Verder is de WNT op gesubsidieerde instellingen, zelfstandige bestuursorganen, onderwijs- en zorginstellingen en instellingen op het gebied van cultuur en ontwikkelingssamenwerking.

Vrijgesteld van werk met behoud van loon

Als een topfunctionaris voorafgaand aan zijn ontslag wordt vrijgesteld van werk dan wordt het loon over deze periode in mindering gebracht op zijn ontslagvergoeding. Op deze wijze wordt voorkomen dat de topfunctionaris meer vergoeding krijgt dan volgens de WNT is toegestaan. Maar hoe zit het als de topfunctionaris is geschorst door de werkgever? In dat geval heeft hij ook recht op doorbetaling van zijn loon maar is er sprake van een eenzijdig besluit van de werkgever.

Per 1 juli 2017 is in de beleidsregels WNT duidelijkheid gegeven over deze situatie. Als de werknemer tegen zijn zin is geschorst, bezwaar heeft gemaakt tegen de schorsing en zich bereid heeft verklaard om te werken dan mag de periode van schorsing niet in mindering worden gebracht op de ontslagvergoeding. Ook geldt dat de periode van schorsing niet langer mag duren dan noodzakelijk om afspraken te kunnen maken over een beëindiging. Aangenomen wordt dat een periode van drie maanden wel een redelijke periode is.

Opname vakantie

Als de topfunctionaris voorafgaand aan het einde van het dienstverband zijn vakantiedagen opneemt dan wordt deze vakantieperiode niet verrekend met de ontslagvergoeding.

Lees ook

Transitievergoeding

18-06-2021

Hoe bereken je de transitievergoeding?

Lees het hele artikel

Welke periode telt mee bij WW-uitkering?

16-06-2021

Hoe lang heeft een werknemer recht op een WW-uitkering?

Lees het hele artikel

Combinatie van ontslaggronden mogelijk

11-06-2021

Sinds de invoerng van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) op 1 junuari 2020 hoeft de werkgever zich niet te beperken tot één ontslaggrond.

Lees het hele artikel

Lager loon en WW

08-06-2021

Verrekening van inkomen in plaats van uren met WW-uitkering

Lees het hele artikel

Aanvechten concurrentiebeding

01-06-2021

Heeft het zin om je concurrentiebeding aan te vechten? Als je van baan wilt wisselen, kan je last krijgen van het concurrentiebeding. Het aanvechten ervan biedt in veel gevallen uitkomst.

Lees het hele artikel

Opnemen vakantie bij WW

30-05-2021

Mag met behoud van WW-uitkering vakantiedagen opnemen? 

Lees het hele artikel

WW rechten en plichten

09-10-2017

Wat zijn je rechten en plichten bij het aanvragen van een uitkering? Zorg er in ieder geval voor dat je niet verwijtbaar werkloos wordt. 

Lees het hele artikel

WW passend arbeid

09-10-2017

Met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is het begrip passende arbeid aangescherpt. Advocaat Diana Simons legt uit.

Lees het hele artikel

Drankmisbruik leidt niet altijd tot ontslag

01-08-2017

Ontslag op staande voet een te vergaande maatregel bij drankmisbruik

Lees het hele artikel

Gebonden aan concurrentiebeding bij faillissement?

03-07-2017

Je werkgever is failliet. Kan de curator je zomaar houden aan je concurrentiebeding?

Lees het hele artikel