Ontslag bij pensioengerechtigde leeftijd

23-11-2016

Hoe makkelijk kun je ontslagen worden als je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt?

In de arbeidsovereenkomst is meestal een bepaling opgenomen dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hoewel dit in de wet niet uitdrukkelijk is geregeld, staat in artikel 7:667 lid 1 BW dat een arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt wanneer de tijd is verstreken bij overeenkomst of bij de wet aangegeven. In de jurisprudentie is bepaald dat pensioenontslag ook onder dit artikel valt. Als de werknemer dan toch doorwerkt zonder nadere afspraak, dan gelden de gewone regels van ontslag.

Hoe makkelijk kun je ontslagen worden als je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt?

Geen pensioenontslagbeding

Als een arbeidsovereenkomst geen pensioenontslagbeding bevat, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen tegen of na de dag waarop de werknemer de in de AOW bedoelde leeftijd of afwijkende pensioenleeftijd heeft bereikt. Dus als de werknemer doorwerkt na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen indien hij een einde aan het dienstverband wil maken.

Nieuw dienstverband na bereiken pensioengerechtigde leeftijd

Is de arbeidsovereenkomst pas aangegaan na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, dan gelden alle regels met betrekking tot het beëindigen van het dienstverband. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst beëindigd kan worden door instemming van de werknemer. Stemt de werknemer niet in met de beëindiging, dan zal de werkgever een ontslagvergunning moeten aanvragen bij het UWV of een ontbinding moeten vragen bij de kantonrechter. De werkgever zal dan een redelijke grond moeten aanvoeren en het argument dat de werknemer te oud is valt niet onder een redelijke grond.

Betaling transitievergoeding

De werknemer die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en stopt met werken, heeft geen recht op een transitievergoeding. Dit geldt ook voor de situatie van de werknemer die doorwerkt na het bereiken van de AOW-leeftijd. Wel kan de werknemer aanspraak maken op een billijke vergoeding indien de werkgever verwijtbaar heeft gehandeld.

Leeftijdsdiscriminatie

De Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd en arbeid (WGBL) verbiedt werkgevers om een onderscheid naar leeftijd te maken bij het beëindigen van een arbeidsverhouding. Deze wet bepaalt ook dat een ontslag vanwege het bereiken van de AOW-leeftijd of hogere andere pensioenleeftijd per definitie objectief gerechtvaardigd is. Geldt binnen een bedrijf een lagere pensioenleeftijd, dan kan het zijn dat deze pensioenleeftijd in strijd is met de WGBL. Het ontslag dient dan objectief gerechtvaardigd te worden door een legitiem doel en dan dienen de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk te zijn.

 

Lees ook

Transitievergoeding

18-06-2021

Hoe bereken je de transitievergoeding?

Lees het hele artikel

Welke periode telt mee bij WW-uitkering?

16-06-2021

Hoe lang heeft een werknemer recht op een WW-uitkering?

Lees het hele artikel

Combinatie van ontslaggronden mogelijk

11-06-2021

Sinds de invoerng van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) op 1 junuari 2020 hoeft de werkgever zich niet te beperken tot één ontslaggrond.

Lees het hele artikel

Lager loon en WW

08-06-2021

Verrekening van inkomen in plaats van uren met WW-uitkering

Lees het hele artikel

Aanvechten concurrentiebeding

01-06-2021

Heeft het zin om je concurrentiebeding aan te vechten? Als je van baan wilt wisselen, kan je last krijgen van het concurrentiebeding. Het aanvechten ervan biedt in veel gevallen uitkomst.

Lees het hele artikel

Opnemen vakantie bij WW

30-05-2021

Mag met behoud van WW-uitkering vakantiedagen opnemen? 

Lees het hele artikel

WW rechten en plichten

09-10-2017

Wat zijn je rechten en plichten bij het aanvragen van een uitkering? Zorg er in ieder geval voor dat je niet verwijtbaar werkloos wordt. 

Lees het hele artikel

WW passend arbeid

09-10-2017

Met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is het begrip passende arbeid aangescherpt. Advocaat Diana Simons legt uit.

Lees het hele artikel

Drankmisbruik leidt niet altijd tot ontslag

01-08-2017

Ontslag op staande voet een te vergaande maatregel bij drankmisbruik

Lees het hele artikel

Gebonden aan concurrentiebeding bij faillissement?

03-07-2017

Je werkgever is failliet. Kan de curator je zomaar houden aan je concurrentiebeding?

Lees het hele artikel