Is het advies van de ondernemingsraad geheim?

29-09-2016

Schending van de geheimhoudingsplicht van de ondernemingsraad kan leiden tot ontslag op staande voet. Advocaat Diana Simons legt uit.

In de Wet op de ondernemingsraden is bepaald dat de OR-leden geheimhouding hebben ten aanzien van: 

 

  1. Alle zaken- en bedrijfsgeheimen die zij in hun hoedanigheid van OR-lid vernemen. Het gaat hier om gegevens waarover niet alleen een OR-lid, maar elke werknemer in de onderneming geheimhouding in acht hoort te nemen.
  2. Alle aangelegenheden waarvan de ondernemer geheimhouding heeft opgelegd. De ondernemer zal dit doen indien er een voornemen bestaat om een besluit te nemen waarvoor een adviesrecht geldt. Het kan zijn dat de ondernemer niet wil dat de inhoud van het besluit al bekend wordt gemaakt in de onderneming. De ondernemer zal dan de leden van de OR geheimhouding opleggen. De werkgever moet dan wel aangeven welke gegevens onder de geheimhouding vallen, hoe lang de geheimhouding zal duren en tegenover wie de geheimhouding niet geldt.
  3. Alle zaken waarvan de OR-leden van een eerder opgelegde geheimhouding weten of hadden moeten weten dat de zaken vertrouwelijk zijn.

Concrete omschrijving van geheimhouding

Bij een advies- of instemmingsaanvraag zal de ondernemer vaak belang hebben bij een geheimhouding, de ondernemer wil dan het liefst dat de gehele aanvraag onder de geheimhoudingsplicht valt. Dat is niet helemaal de bedoeling, en de ondernemer doet er verstandig aan om zo concreet mogelijk te omschrijven welke zaken onder de geheimhouding vallen.

Schending geheimhoudingsplicht

Schending van de geheimhoudingsplicht levert een strafbaar feit op en kan een dringende reden zijn voor ontslag op staande voet. Een minder ingrijpende maatregel bij schending van het geheimhoudingsbeding is dat het lid wordt uitgesloten van de werkzaamheden van de OR.

Er zijn niet veel rechterlijke uitspraken bekend over OR-leden die worden uitgesloten van hun werkzaamheden als OR-lid, dan wel op staande voet worden ontslagen. Op 18 februari 2016 oordeelde het Hof ’s-Hertogenbosch dat een OR-lid terecht is uitgesloten van het OR-lidmaatschap omdat hij het voornemen tot het besluit om een vestiging te sluiten had doorverteld aan een uitzendkracht. Het OR-lid in kwestie ontkende dat hij tijdens de overlegvergadering waarin dit besluit was aangekondigd, iets nieuws had gehoord. Volgens het OR-lid was de reorganisatie al aangekondigd.

In hoger beroep oordeelde het Hof dat tijdens de bewuste overlegvergadering expliciet gesproken was over de geheimhoudingsplicht van de OR-leden. Door de informatie te delen met een uitzendkracht heeft het OR-lid zijn geheimhoudingsplicht geschonden en heeft hij de werkzaamheden van de OR ernstig belemmerd. Het Hof vindt een algehele uitsluiting van de OR te ver gaan en bepaalt dat het OR-lid twee jaar van het lidmaatschap wordt uitgesloten.

In een andere zaak ging de werkgever een stap verder en ontsloeg deze een OR-lid op staande voet vanwege schending van zijn geheimhoudingsbeding. Het ging in deze zaak om een werknemer die vier jaar lid was van de OR en die op de hoogte was van het geheimhoudingsbeding zoals vastgelegd in artikel 20 van de Wet op de ondernemingsraden. Hij had verschillende cursussen gevolgd waarbij het omgaan met vertrouwelijke informatie aan de orde is geweest. Hij heeft zijn OR-lidmaatschap op een gegeven moment neergelegd en heeft verzuimd om aan zijn werkgever door te geven dat hij nog steeds toegang heeft tot het afgeschermde deel van de server van het bedrijf waarop zich gegevens bevonden van de OR.

Hij heeft daarna tevens vertrouwelijke informatie uit dat afgeschermde gedeelte van de server geraadpleegd over een ophanden zijnde reorganisatie en deze informatie gedeeld met collega’s. In hoger beroep oordeelde het Hof op 8 oktober 2013 dat de werkgever een dringende reden had voor het ontslag op staande voet.

Lees ook

Geen OR aanwezig

18-06-2021

Niet alle ondernemingen die daartoe verplicht zijn, hebben een OR ingesteld. Bij ingrijpende besluiten kan dat voor problemen zorgen.

Lees het hele artikel

Adviesrecht OR

01-09-2016

Over welk soort besluiten moet de ondernemer advies vragen aan de OR?

Lees het hele artikel

De ondernemingsraad en de bonus

08-08-2016

Werkgever keert bonus niet uit. Heeft de ondernemingsraad invloed?

Lees het hele artikel