Adviesrecht OR

01-09-2016

Adviesrecht van de ondernemingsraad

De Wet op de ondernemingsraden geeft een opsomming van besluiten waarover de ondernemer in de voorbereidende fase van zijn besluitvorming advies moet vragen aan de ondernemingsraad (OR).

De ondernemer moet het advies op een zodanig tijdstip aanvragen dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. De OR dient vervolgens binnen een redelijke termijn advies te geven.

Over de volgende onderwerpen kan de OR advies geven:

 • Overdracht van zeggenschap over de onderneming of een onderdeel daarvan.
  Dit betreffen transacties waardoor anderen dan de ondernemer zelf direct of indirect zeggenschap krijgen over de onderneming.
 • Zeggenschap, samenwerking of deelneming in een andere onderneming.
  Het gaat hier om een voornemen van de ondernemer over zeggenschap over, samenwerking met, of deelneming in een andere onderneming dan die waarvoor de OR is ingesteld. Gedacht kan worden aan het verwerven of afstoten van de zeggenschap in een andere onderneming. Ook bij het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere onderneming moet advies gevraagd worden aan de OR.
 • BeĆ«indigen van de werkzaamheden van de onderneming of van een belangrijk onderdeel daarvan.
  Hieronder vallen ook besluiten tot opheffing of stilleggen van de onderneming.
 • Belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijzigingen van de werkzaamheden van de onderneming.
  Het gaat hier om besluiten in de bedrijfsvoering als het afstoten van productielijnen, omschakelen op de fabricage van andere producten of het introduceren van heel andere productiemethode(n).
 • Belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming of in de verdeling van bevoegdheden binnen de onderneming.
  Dit betreft besluiten over wijzigingen in het personeelsbestand, in de directiestructuur en reorganisaties. Bij verdeling van bevoegdheden binnen de onderneming moet gedacht worden aan bijvoorbeeld een statutenwijziging die een belangrijke wijziging aanbrengt in de bevoegdheidsverdeling binnen de onderneming.
 • Wijziging van de plaats waar de onderneming haar werkzaamheden uitoefent.
  Niet alleen bij het besluit tot een verplaatsing van de hele onderneming, maar ook bij verplaatsing van onderdelen van de onderneming moet advies aan de OR worden gevraagd.
 • Het groepsgewijze werven of inlenen van arbeidskrachten.
  Gedacht moet worden aan wervingscampagnes gericht op het aantrekken van bijzondere groepen personeelsleden.
 • Het doen van een belangrijke investering ten behoeve van de onderneming.
 • Het aantrekken van een belangrijk krediet ten behoeve van de onderneming.
 • Het verstrekken van een belangrijk krediet en het stellen van zekerheid voor belangrijke schulden van een andere ondernemer.
 • Invoering en wijziging van een belangrijke technologische voorziening.
 • Het treffen van een belangrijke milieumaatregel.
 • Vaststelling van een regeling met betrekking tot het zelf dragen van het risico als bedoeld in artikel 75 WAO of artikel 63 Ziektewet.
 • Het verstrekken en formuleren van een adviesopdracht aan een deskundige buiten de onderneming.

Beroep ondernemingskamer

De ondernemer is niet verplicht het advies van de OR op te volgen. Legt de ondernemer het advies van de OR naast zich neer, dan kan de OR beroep instellen bij de ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. Bij het instellen van het beroep zal de OR moeten aanvoeren dat de ondernemer bij de afweging van de betrokken belangen in redelijkheid niet tot zijn besluit had kunnen komen.

 

Lees ook

Geen OR aanwezig

18-06-2021

Niet alle ondernemingen die daartoe verplicht zijn, hebben een OR ingesteld. Bij ingrijpende besluiten kan dat voor problemen zorgen.

Lees het hele artikel

Is het advies van de ondernemingsraad geheim?

29-09-2016

Schending van de geheimhoudingsplicht van de ondernemingsraad kan leiden tot ontslag op staande voet. Advocaat Diana Simons legt uit.

Lees het hele artikel

De ondernemingsraad en de bonus

08-08-2016

Werkgever keert bonus niet uit. Heeft de ondernemingsraad invloed?

Lees het hele artikel